Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY 
PRYWATNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ „SCHOLASTICUS” W ŁODZI 

Podstawa prawna:

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,
• Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka, 
i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., • Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r., 
• Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r., 
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70), 
• Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. (z późniejszymi zmianami) 
• Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) 


WSTĘP

Każdy członek społeczności szkolnej jest osobą, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej wspólnoty, zdecydował się na jej współtworzenie i respektowanie jej zasad.

Pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice lub opiekunowie prawni. Szkoła w wychowaniu z nimi współpracuje i wspiera wszechstronny rozwój ucznia.

Wychowanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i wszystkich jej pracowników. 


MISJA SZKOŁY

W NASZEJ PRACY KIERUJEMY SIĘ MAKSYMĄ JANUSZA KORCZAKA:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Chcemy: 
• pomagać uczniom we wszechstronnym rozwoju, 
• łączyć życzliwość ze stanowczością wymagań, 
• zapewnić sprawiedliwość i równość szans, 
• wspierać ducha partnerstwa, 
• wdrażać do samodzielności i aktywności, 
• uczyć kreatywnego myślenia, 
• zapewnić bezpieczeństwo, przyjaźń i radość uczenia się. 

Chcemy poprzez oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i środowiskowe dążyć, aby absolwent opuszczający mury naszej szkoły był człowiekiem, który będzie: 

• miał poczucie własnej godności, 
• potrafił zdobytą wiedzę i umiejętności zastosować w praktyce, 
• człowiekiem asertywnym, 
• umiał odróżniać dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości, 
• szanował wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, 
• otwarty na innych, tolerancyjny, szczery i życzliwy, 
• dbał o zdrowie swoje i otoczenia, 
• sprawiedliwy i odpowiedzialny, 
• rozważny a zarazem ciekawy świata, 
• chętny do zdobywania wiedzy na dalszym etapie edukacji. 


I. OGÓLNE ZADANIE SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWUJĄCEGO

Wspomaganie dziecka we wszechstronnym rozwoju osobowym (w wymiarze intelektualnym, społecznym, estetycznym, wolicjonalnym, moralnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym,) i zapobieganie agresji. 


II. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 

1. Uwrażliwienie na dobro wspólne. 
2. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia, radzenie sobie z własnymi emocjami. 3. Wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych. 
4. Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej. 
5. Rozbudzanie więzi z rodziną i pomoc rodzinie w wychowaniu. 
6. Poszanowanie i ochrona mienia własnego i szkolnego. 
7. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości. 
8. Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą. 
9. Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 
10. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów. 
11. Propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy zapobiegania uzależnieniom. 
12. Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 
13. Kształtowanie postaw proekologicznych. 
14. Odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności. 
15. Zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem. 
16. Kształtowanie poczucia wartości i godności. 
17. Budowanie systemu i hierarchii wartości. 
18. Rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz wolności w związku z szanowaniem niezależności i wolności innych osób. 
19. Kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia. 
20. Kształtowanie postaw prospołecznych. 
21. Rozwój samorządności. 
22. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – wyrabianie szacunku do tradycji, poszanowanie świąt narodowych i rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami regionu. 
23. Przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum. 

L.p

OBSZAR

CELE PODSTAWOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

EWALUACJA

1

Rozwój fizyczny

-rozwijanie sprawności fizycznej

Uczeń:
Klasa pierwsza
-rozwija dbałość o własny wygląd i zdrowie 
Klasa druga
- rozumie potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu
Klasa trzecia
- stosuje na co dzień zasady prawidłowego odżywiania się
- rozwija swoją sprawność fizyczną
Klasa czwarta
- rozumie potrzebę podnoszenia swojej sprawności fizycznej
Klasa piąta
- świadomie podnosi swoją sprawność fizyczną
Klasa szósta
- aktywnie uczestniczy w wybranych przez siebie formach aktywności sportowej

podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych, imprezach sportowych, w trakcie gier i ćwiczeń terenowych, na wycieczkach,

organizowanie dyskusji, rozmów z ekspertami, wywiadów, prelekcji, słuchania wypowiedzi autorytetów w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa

przeszkolenie nauczycieli do roli animatorów zdrowego stylu życia.

-wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa

w szkole i poza nią

Klasa pierwsza.

-poznaje przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią zawarte w statucie szkoły
Klasa druga.
- zna i stosuje podstawowe przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią


Klasa trzecia
- uczy się organizować własną pracę , wypoczynek i czas wolny przez planowanie
Klasa czwarta.
- nabywa nowe umiejętności w zakresie edukacji komunikacyjnej

- podnosi swoją wiedzę na temat przepisów zawartych w statucie szkoły,

Klasa piąta.
- stosuje nabyte umiejętności w praktyce
Klasa szósta.
- troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych

realizacja zadań promujących wychowanie prozdrowotne,

organizowanie dyskusji, rozmów z ekspertami, wywiadów, prelekcji, słuchania wypowiedzi autorytetów w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa,

zdobycie karty rowerowej.

-kształtowanie postaw proekologicznych

Klasa pierwsza.
- dba o estetykę wokół siebie
Klasa druga
- opiekuje się roślinami w klasie
Klasa trzecia
- przesadza rośliny na wiosnę, rozmnaża rośliny
Klasa czwarta
- dba o rośliny w szkole
Klasa piąta
- troszczy się o środowisko przyrodnicze wokół szkoły
Klasa szósta
- nabywa przekonanie o konieczności harmonijnego współistnienia człowieka i środowisk

rozwijanie poczucia estetyki oraz dbałości o naturalne środowisko,

wycieczki do zielonych szkół,

zajęcia w terenie,

konkursy ekologiczne, klasowe, szkolne,

udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

zbiórka odpadów niebezpiecznych dla środowiska np. baterie

2

Rozwój intelektualny

-odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności

 Uczeń:
Klasa pierwsza
- rozwija swoje umiejętności
Klasa druga
- odkrywa własne uzdolnienia i możliwości
Klasa trzecia
- rozwija swoje zainteresowania
Klasa czwarta
- świadomie wybiera formy rozwoju własnych zainteresowań
Klasa piąta
- uświadamia sobie własną indywidualność i odmienność
Klasa szósta
- samodoskonali się w wybranych przez siebie kierunkach

na wszystkich zajęciach, edukacyjnych,

w kołach zainteresowań,

w pracy własnej ucznia,

realizowanie indywidualnych projektów edukacyjnych, badań, obserwacji zgodnie z zainteresowaniami uczniów (ale coraz trudniejszych, nowych) i prezentacje efektów realizacji indywidualnych zadań uczniów,

prace na rzecz klasy i szkoły-projektowanie ulepszeń organizacyjnych,

rozwiązywanie wspólnie z nauczycielem złożonych problemów poznawczych mających wiele rozwiązań , wymagających negocjacji, badań i doświadczeń,

organizowanie debat, dyskusji, literackich, spotkań z pisarzami, inscenizacji klasowych, recytacji,

oglądanie filmów, sztuk teatralnych, słuchanie muzyki.

-analiza jakości pracy szkoły

-sprawdziany przeprowadzane przez dyrektora szkoły i wybrane zespoły nauczycieli

-analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego po szkole podstawowej

- zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem

Klasa pierwsza,
- poznaje otaczający go świat

Klasa druga

- uczy się organizacji uczenia się
Klasa trzecia 
- prowadzi własne obserwacje
Klasa czwarta 
- wykonuje pierwsze doświadczenia, poszukuje samodzielnych rozwiązań
Klasa piąta 
- uczy się rozwiązywania złożonych problemów poznawczych

Klasa szósta

- potrafi dociekać, zgłębiać, poszukiwać

na wszystkich zajęciach, edukacyjnych,

w kołach zainteresowań,

w pracy własnej ucznia,

realizowanie indywidualnych projektów edukacyjnych, badań, obserwacji zgodnie z zainteresowaniami uczniów (ale coraz trudniejszych, nowych) i prezentacje efektów realizacji indywidualnych zadań uczniów,

prace na rzecz klasy i szkoły-projektowanie ulepszeń organizacyjnych,

rozwiązywanie wspólnie z nauczycielem złożonych problemów poznawczych mających wiele rozwiązań, wymagających negocjacji, badań i doświadczeń,

organizowanie debat, dyskusji, literackich, spotkań z pisarzami, inscenizacji klasowych, recytacji,

oglądanie filmów, sztuk teatralnych, słuchanie muzyki.

3

Rozwój emocjonalny

-poznawanie własnej sfery uczuciowej

Uczeń:

Klasa pierwsza

- rozwija sprawność i samodzielność życiową

Klasa druga

- potrafi słuchać innych

Klasa trzecia

- nabywa umiejętność samooceny

Klasa czwarta

- rozumie pojęcia: uczucia pozytywne, negatywne, emocje

Klasa piąta

- zna i ocenia reakcje własne i innych

Klasa szósta

-jest świadomy własnego sposobu reagowania w różnych sytuacjach

nawiązywanie kontaktów interpersonalnych podczas zajęć edukacyjnych (zdobywanie wiedzy  i trening w tym zakresie),

analizowanie wyników, formułowanie wniosków samodzielnie przez uczniów,

organizowanie grup wsparcia dla osób nieśmiałych, zakompleksionych, itp.,

odgrywanie scenek rodzajowych, dialogów, inscenizacji, drama, organizowanie zabaw integracyjnych.

- kontrolowanie poziomu agresji uczniów

-ukierunkowanie uczuć, emocji

Klasa pierwsza

- rozwija umiejętność komunikacji

Klasa druga

- okazuje własne uczucia i emocje

Klasa trzecia

- uczy się opanowywania własnych emocji

Klasa czwarta

- okazuje uczucia i emocje stosownie do sytuacji,

- tworzy właściwe relacje z otoczeniem

Klasa piąta

- dostrzega i rozumie związki z innymi ludźmi, zna granice własnych możliwości

Klasa szósta

- wycisza emocje, umie sobie radzić ze stresem

nawiązywanie kontaktów interpersonalnych podczas zajęć edukacyjnych (zdobywanie wiedzy  i trening w tym zakresie),

analizowanie wyników, formułowanie wniosków samodzielnie przez uczniów,

organizowanie grup wsparcia dla osób nieśmiałych, zakompleksionych, itp.,

odgrywanie scenek rodzajowych, dialogów, inscenizacji, drama, organizowanie zabaw integracyjnych.

4

Rozwój moralny

-kształtowanie poczucia wartości

i godności,

budowanie systemu

i hierarchii wartości

Uczeń :

Klasa pierwsza

- poznaje różne zachowania, uczy się oceny własnych zachowań

Klasa druga

- uczy się dokonywania wyborów

- stara się szanować siebie i innych

Klasa trzecia

- poznaje pojęcia: wartość

i godność człowieka

Klasa czwarta

- rozumie pojęcia: wartość i godność

- uczy się wartościowania

Klasa piąta

- bierze odpowiedzialność za swoje wybory, własną naukę i rozwój

Klasa szósta

- posługuje się własnym systemem wartości

-świadomie dokonuje wyborów

w trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnianiem pracy  nad literaturą dziecięcą),

w czasie godzin wychowawczych,

w rozmowach nauczyciela z uczniem,

organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole,

ustalanie reguł zachowania,

organizowanie dyskusji, debat, warsztatów, negocjacji w związku z rozwiązywaniem problemów społecznych,

organizowanie obserwacji zjawisk społecznych  w najbliższym otoczeniu,

przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji

( np. za pomocą dramy),

przygotowanie ankiet, kwestionariuszy-badanie opinii,

swobodna twórczość,

treningi asertywności, godziny zwierzeń i wspomnień,

organizowanie zabaw, gier.

w trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnianiem pracy  nad literaturą dziecięcą),

w czasie godzin wychowawczych,

w rozmowach nauczyciela z uczniem,

organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole,

ustalanie reguł zachowania,

organizowanie dyskusji, debat, warsztatów, negocjacji w związku z rozwiązywaniem problemów społecznych,

organizowanie obserwacji zjawisk społecznych  w najbliższym otoczeniu,

przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji ( np. za pomocą dramy),

przygotowanie ankiet, kwestionariuszy-badanie opinii,

swobodna twórczość,

treningi asertywności, godziny zwierzeń   i wspomnień,

organizowanie zabaw, gier.

-  badanie przestrzegania norm moralnych przez uczniów

- rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz wolności

w związku

z szanowaniem niezależności i wolności innych osób

Klasa pierwsza

- poznaje różne potrzeby

Klasa druga

- rozróżnia potrzeby swoje i innych

Klasa trzecia

- nazywa swoje potrzeby i potrzeby innych

- uczy się wyrażać własne zdanie

Klasa czwarta

- rozumie pojęcie - autonomia

- odczuwa potrzebę własnej niezależności

Klasa piąta

- realizuje własne potrzeby z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi

Klasa szósta

- ma świadomość własnej autonomii

- umie bronić własnego zdania

i szanuje zdanie innych

5

Rozwój wolicjonalny

- stawianie celów

i osiąganie ich

Uczeń:

Klasa pierwsza

- poznaje pojęcia: pracowitość, rzetelność, wytrwałość

Klasa druga

- uczy się wytrwałości

i pracowitości

- kończy rozpoczęte zadanie

Klasa trzecia

- uczy się stawiania celów i dobierania do nich sposobów realizacji

Klasa czwarta

- samodzielnie wybiera cele

- przy pomocy dobiera do nich środki realizacji

Klasa piąta

- dokonuje samodzielnych rozwiązań i samodzielnie dobiera do nich środki realizacji

Klasa szósta

- odczuwa potrzebę autokreacji

w trakcie wszystkich zajęć (poprzez uwzględnienie w ocenie pracy: punktualności wykonania, nakładu pracy i formy jej prezentacji),

w pracach grupowych,

w pracach typu organizacyjnego,

w działalności samorządowej uczniów,

rozwiązywanie nowych, nieznanych problemów  za pomocą technik teatralnych.

6

Rozwój duchowy

- poznawanie dorobku kultury

Uczeń :

Klasa pierwsza

- poznaje tradycje rodzinne, religijne, szkolne

Klasa druga

- poznaje tradycje narodowe,

Klasa trzecia

- rozróżnia poznane tradycje i ich symbolikę

Klasa czwarta

- aktywnie uczestniczy w uroczystościach rodzinnych, szkolnych i środowiskowych

Klasa piąta

- rozwija szacunek do tradycji

Klasa szósta

-świadomie uczestniczy we wszystkich uroczystościach

uczestnictwo w czynnym wypoczynku jako okazja do duchowego doskonalenia się,

współistnienie w grupie,

odkrywanie własnych upodobań,

kultywowanie tradycji, obyczajów bliższego  i dalszego środowiska,

udział w uroczystościach szkolnych, narodowych  i religijnych,

organizowanie w klasach świąt: Dzień Chłopca, Andrzejki, Wigilia, Dzień Matki itp.,

pogadanki związane ze świętami religijnymi,

ukazywanie związków pomiędzy tradycją rodzinną i narodową przy organizowaniu Świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia,

udział w konkursach, wystawach, przedstawieniach,

udział w rekolekcjach i przedstawieniach o treści religijnej,

poszukiwanie w sztuce (literaturze, filmie, muzyce) wzorów godnych naśladowania,

samodzielność jako postawa twórcza: prace plastyczne i techniczne,

znajomość znaczenia naturalnego i kulturalnego dziedzictwa regionu (zabytki architektury  i malarstwa).

- kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia

Klasa pierwsza

- uwrażliwia się na piękno

Klasa druga

- poznaje sztukę użytkową

Klasa trzecia

- uczestniczy w różnorodnych formach działalności artystycznej

Klasa czwarta

- przygotowuje się do świadomego odbioru sztuki

Klasa piąta

- uzewnętrznia emocje w kontakcie ze sztuką

Klasa szósta

- odczuwa potrzebę stałego kontaktu ze sztuką

7

Rozwój społeczny

-kształtowanie postaw prospołecznych

Uczeń:

Klasa pierwsza

- rozwija poczucie przynależności do klasy i szkoły

- integruje się z zespołem klasowym

Klasa druga

- nabywa umiejętność współpracy koleżeńskiej

- zna i stosuje zasady współżycia w szkole

Klasa trzecia.

- dokonuje oceny własnych zachowań, podejmuje próby wyciągania wniosków

- uświadamia konieczność dokonywania samokontroli

Klasa czwarta.

- rozumie pojęcia: koleżeństwo, tolerancja, przyjaźń, współpraca, pomoc

- nabywa umiejętność bycia dobrym kolegą, przyjacielem

- rozróżnia dobre i złe postawy

Klasa piąta.

- zachowuje się tolerancyjnie, dostrzega potrzeby innych

- rozróżnia zachowania uległe, agresywne i asertywne

Klasa szósta.

- jest odpowiedzialny za powierzone zadania

-potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

organizowanie zabaw integracyjnych,

odgrywanie scenek rodzajowych, drama,

pogadanki,

filmy,

stosowanie aktywizujących metod i form pracy (burza mózgów, drzewko decyzyjne, itp.),

wypracowanie wewnątrzklasowego kodeksu postępowania.

- rozwój samorządności

Uczeń:

Klasa pierwsza

- poznaje prawa , obowiązki i zasady działania samorządu klasowego

Klasa druga.

- wypracowuje zasady działania samorządu klasowego

Klasa trzecia.

- poznaje rolę i zadania Samorządu Uczniowskiego

- aktywnie uczestniczy w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły

Klasa czwarta.

- rozumie pojęcia: samorządność, odpowiedzialność, współpraca

Klasa piąta.

- jest współodpowiedzialny za podjęte działania, analizuje je

- potrafi ocenić i wybrać właściwą dla siebie postawę

Klasa szósta.

- poznaje struktury samorządu lokalnego

- uczy się zasad demokracji

organizowanie zabaw integracyjnych,

ogrywanie scenek rodzajowych, drama,

pogadanki,

filmy,

stosowanie aktywizujących metod i form pracy (burza mózgów, drzewko decyzyjne, itp.),

wypracowanie wewnątrzklasowego kodeksu postępowania,

praca w samorządzie klasowym i Samorządzie Uczniowskim.

III. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, a jest nim każdy nauczyciel pracujący w tej szkole, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, społecznym, estetycznym, wolicjonalnym, moralnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym). 
2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 
3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie. 
4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie: dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych. 
5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, szczególnie w sytuacjach trudnych. 
6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 
7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 
8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 
9. nabywali umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej. 


IV. ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 

1. tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie. 
2. integracja zespołu klasowego. 
3. kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierające się na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej. 
4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

Wychowawca, by zrealizować wymienione zadania: 
1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka. 
2. Wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 
a) planuje i organizuje różne formy życia klasowego, 
b) wspiera rodziców w procesie wychowawczym, 
c) opracowuje na podstawie „Programu Wychowawczego Szkoły” treści i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy. 
3. Zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów. 
4. Współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki. 
5. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo–wychowawczych ich dzieci, b) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych oraz otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 
d) współpracy z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych. 
6. Współpracuje z psychologiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 
7. Jest rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi osobami. 
8. Śledzi postępy w nauce swoich wychowanków. 
9. Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji. 


V. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Zadaniem szkoły jest aktywne wspieranie wychowawczej roli rodziców. 

1. Rodzice mają prawo do: 
a) wglądu do „Programu Wychowawczego Szkoły” i wyrażaniu o nim swojej opinii, 
b) określania i współdecydowania o celach wychowawczych szkoły poprzez wyrażanie opinii (ankiety, opracowania, itp.), udział w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego klasy, 
c) decyzji w sprawie uczęszczania bądź nieuczęszczania ucznia na zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie, 
d) uzyskania pomocy w sprawach wychowania od wychowawcy, nauczyciela, psychologa szkolnego, dyrektora szkoły. 

2. Formy organizacyjne kontaktów szkoły z rodzicami: 
a) ogólnoszkolna wywiadówka, 
b) konsultacje indywidualne, 
c) spotkania rodziców z nauczycielami, 
d) kontakty indywidualne z wychowawcą, 
e) wezwanie rodziców do szkoły (poprzez ucznia, telefonicznie bądź pisemnie) w związku z naruszeniem przez ucznia zasad współżycia szkolnego bądź zniszczeniem wyposażenia, 
f) rozmowy telefoniczne, 
g) notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia, 
h) zawiadomienia o przewidywanych niedostatecznych ocenach semestralnych. 
3. W kontaktach nauczycieli z rodzicami powinny obowiązywać szczerość, życzliwość i rzeczowość. 
4. Na zebraniach o sukcesach należy mówić imiennie, natomiast o negatywach – problemowo, statystycznie. 
5. Sprawy najtrudniejsze, dotyczące ucznia i jego problemów, należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie. 


VI. FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

1. Pomoc wychowawcy klasy. 
2. Współpraca z psychologiem szkolnym. 
3. Współpraca z dyrektorem szkoły. 
4. Kierowanie do Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej i pomoc dzieciom z różnymi zaburzeniami. 
5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 
6. Udział dzieci w zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. 

VII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

1. Rozwój kulturalny: 
a) biblioteki (Biblioteka Miejska i biblioteka szkolna), 
b) wyjazdy do teatru, opery, kina, muzeum, zajęcia w planetarium, 
c) wycieczki szkolne krajoznawczo – turystyczne, „Zielone szkoły” 
e) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
g) współpraca z instytucjami (Straż Pożarna, Poczta, Policja, itp.). 


VIII. PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGII

1. Wdrażanie „Wewnątrzszkolnego Programu Przeciwdziałania Agresji i Przemocy w Szkole”. 
2. Wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia („Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Bezpieczny Puchatek” itp.) 
3. Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia. 
4. Włączanie się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata”. 
5. Zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu (koła zainteresowań, świetlica opiekuńczo-wychowawcza, itp.). 
6. Pogadanki, terapia, odpowiednie wzorce zachowania. 


IX. OPIS RYTUAŁU SZKOLNEGO STAŁYCH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM

I KULTURALNYM. 

W naszej szkole odbywa się systematycznie wiele uroczystości i imprez będących wynikiem oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron ( uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska pozaszkolnego ). 

1. Do nich zalicza się: 
a) uroczystości szkolne: 
- Inauguracja roku szkolnego, 
- Uroczyste pasowanie na ucznia dzieci klas pierwszych, 
- Dzień Nauczyciela, 
- Rocznica Odzyskania Niepodległości, 
- Wigilia, 
- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3go Maja, 
- Dzień Sportu, 
- Uroczyste pożegnanie absolwentów, 
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
b) uroczystości klasowe: 
- Dzień Chłopca, 
- Sprzątanie Świata, 
- Andrzejki, 
- Dzień Babci i Dziadka, 
- Dzień Matki, 
- Dzień Kobiet, 
- Pierwszy Dzień Wiosny. 

2. W czasie niektórych uroczystości uczniowie śpiewają hymn państwowy 
3. Do obowiązków wszystkich osób społeczności szkolnej należy godne zachowanie w czasie hymnu. Do obowiązków należy również podkreślenie uroczystym strojem szkolnym świąt państwowych oraz szkolnych. 


X. EWALUACJA

 

Każdy proces edukacyjno-wychowawczy powinien podlegać ocenie pod kątem skuteczności i przydatności w danej grupie i sytuacji. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Spółki Oświatowej „Scholasticus” powstał w wyniku poznania potrzeb uczniów, rodziców i oczekiwań nauczycieli. Po każdym kolejnym roku konieczne będzie sprawdzenie, czy rzeczywiście założony program spełnia pokładane w nim nadzieje. W tym celu planowane są następujące sposoby ewaluacji: 
- ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 
- badanie opinii na spotkaniach z rodzicami oraz na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, 
- wypowiedzi nauczycieli na radach pedagogicznych poświęconych analizie trudnych przypadków i podejmowaniu działań zaradczych oraz ocenianie postępów w tym zakresie – wyciąganie wniosków z zaistniałych sytuacji, 
- analiza kwestionariuszy samooceny uczniów, 
- podsumowanie wyników konkursów i sprawdzianów wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych. 

;