Przedmiotowy system oceniania

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA

JĘZYK  POLSKI

1.     Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

a)    odpowiedzi ustne;

b)    prace domowe;

c)     prace pisemne: kartkówki, sprawdziany, wypracowania, dyktanda;

d)    zeszyty: ćwiczeń oraz przedmiotowy;

e)    praca na lekcji: indywidualna lub grupowa.

2.     Prace pisemne oceniane są zgodnie za skalą:

90-100% - bardzo dobry

70-89% - dobry

50-69% - dostateczny

40-49% - dopuszczający

0-39% -  niedostateczny                                         

3.     Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch „nieprzygotowań” w semestrze. Kolejne oceniane są stopniem niedostatecznym.

4.     Aktywność na lekcji lub jej brak oceniana jest za pomocą plusów oraz minusów. Pięć plusów składa się na ocenę bardzo dobrą, pięć minusów - niedostateczną.

5.     Sprawdziany oraz wypracowania zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń ma prawo poprawić ocenę najpóźniej dwa tygodnie po otrzymaniu wyniku. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-         nie opanował wiadomości i umiejętności założonych w podstawie programowej;

-         nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń;

-         nie wykazuje aktywności na lekcjach.

-        

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-         opanował niewielką część materiału założonego w podstawie programowej;

-         nieregularnie prowadzi zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy;

-         wykonuje powierzone zadania tylko z pomocą nauczyciela.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-         opanował materiał w stopniu dostatecznym, umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie zadań;

-         ma niewielkie braki w zeszycie ćwiczeń oraz przedmiotowym;

-         bywa aktywny na zajęciach;

-         samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności;

-         rozumie tekst po cichej lekturze;

-         korzysta ze słowników;

-         zna zasady ortograficzne, choć ma problemy z ich stosowaniem.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-         opanował materiał w stopniu dobrym, umożliwiającym wykorzystanie wiedzy w praktyce;

-         terminowo i sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

-         na ogół nie popełnia błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i składniowych;

-         jest aktywny na lekcji;

-         nie posiada większych braków w zeszycie ćwiczeń i przedmiotowym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-         opanował materiał założony w podstawie programowej i wykorzystuje wiedzę w praktyce;

-         jest zawsze aktywny na lekcji;

-         nie ma braków w zeszycie ćwiczeń i przedmiotowym; samodzielnie redaguje notatki;

-         nie popełnia błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i składniowych;

-         samodzielnie pracuje na lekcji i w domu;

-         czyta lektury.

                                   

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-         spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

-         wykazuje się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają poza podstawę programową;

-         chętnie czyta literaturę;

-         uzyskuje wynik 100% w pracach pisemnych;

-         osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub krajowym.

JĘZYK ANGIELSKI

1.    Ogólne zasady współpracy z uczniami klas IV – VI na lekcjach języka angielskiego:

a)    sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zawsze podawany jest zakres sprawdzanego materiału. Taką pracę piszemy po każdym omówionym module podręcznika.

b)    kartkówki również są zapowiadane i również podawany jest zakres sprawdzanego materiału. Nauczyciel może zrobić również niezapowiedzianą kartkówkę, która będzie obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.

c)     uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce musi je napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

d)    sprawdzian lub kartkówkę napisane na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz.

2.    Sposoby oceniania:

 

a)    oceny cząstkowe wystawiane są za: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, zeszyty ćwiczeń, prace dodatkowe, projekty, przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, pracę w grupie i pracę indywidualną, zeszyty przedmiotowe.

b)    częstotliwość oceniania:

·         sprawdziany –  po każdym module podręcznika

·         kartkówki – na bieżąco

·         odpowiedzi ustne – na bieżąco

·         prace domowe – na bieżąco

·         zeszyty ćwiczeń i przedmiotowe – na bieżąco

·         prace dodatkowe i projekty – na bieżąco

·         przygotowanie i aktywność na lekcji – na bieżąco

·         praca w grupie i praca zespołowa – na bieżąco

c)     na lekcji można otrzymać „ plus” za: aktywność, pracę na lekcji lub pracę domową. Trzy plusy to ocena bardzo dobra (5).

d)    na lekcji można otrzymać „minus” za: brak aktywności, ignorowanie poleceń nauczyciela lub brak pracy domowej. Trzy minusy to ocena niedostateczna (1).

e)    ocenę ze sprawdzianów i kartkówek ustala się według skali procentowej:

0% do 40 % => ocena niedostateczna (skrót ndst)

41% do 50% => ocena dopuszczająca (skrót dop)

51% do 70% => ocena dostateczna (skrót dst)

71% do 90% => ocena dobra (skrót db)

91% do 100% => ocena bardzo dobra (skrót bdb)

f)     każdy sprawdzian zawiera zadanie lub ćwiczenie na ocenę celującą. Bezbłędne napisanie sprawdzianu i poprawne rozwiązanie zadania dodatkowego jest równoznaczne z wystawieniem oceny celującej ze sprawdzianu.

g)    zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych:

·         OCENA NIEDOSTATECZNA

-         uczeń nie zna słownictwa i gramatyki oraz nie rozumie, a więc nie stosuje ich w zadaniach kontrolowanych (ustnych i pisemnych); nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności; nie opanował wiadomości i umiejętności zgodnych z podstawami programowymi, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy.

·         OCENA DOPUSZCZAJĄCA

-         uczeń zna słownictwo i gramatykę oraz rozumie, a więc stosuje je w zadaniach kontrolowanych (ustnych i pisemnych) o niewielkim stopniu trudności; jest niesamodzielny w wykonywaniu ćwiczeń oraz często popełnia błędy; ma braki w opanowaniu treści podstawy programowej, co jednak nie uniemożliwia zdobywania wiedzy.

·         OCENA DOSTATECZNA

-         uczeń zna słownictwo i gramatykę oraz rozumie, a więc stosuje je w zadaniach kontrolowanych (ustnych i pisemnych), ale jest niesamodzielny w wykonywaniu ćwiczeń oraz popełnia błędy; jego wiedza i umiejętności nie przekraczają treści podstawy programowej.

·         OCENA DOBRA

-         uczeń zna słownictwo i gramatykę oraz rozumie, a więc stosuje je w zadaniach kontrolowanych ustnych i pisemnych w miarę bezbłędnie, a w zadaniach komunikacyjnych ustnych i pisemnych z mniejszą płynnością i z błędami oraz z pomocą nauczyciela; jego wiedza i umiejętności przekraczają wymagania podstawy programowej.

·         OCENA BARDZO DOBRA

-         uczeń zna słownictwo i gramatykę oraz rozumie, a więc stosuje je w zadaniach kontrolowanych ustnych i pisemnych bezbłędnie, a w zadaniach komunikacyjnych ustnych i pisemnych z dużą płynnością i poprawnością oraz samodzielnie; jego wiedza i umiejętności w pełni odzwierciedlają treści programu nauczania.

·         OCENA CELUJĄCA

-         uczeń zna słownictwo i gramatykę oraz rozumie, a więc stosuje je w zadaniach kontrolowanych ustnych i pisemnych bezbłędnie, a w zadaniach komunikacyjnych ustnych i pisemnych z bardzo dużą płynnością, poprawnością i oryginalnością oraz zawsze samodzielnie; jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania; osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim albo krajowym.

1.    Uwagi:

 

Na początku roku szkolnego nauczyciel omawia z uczniami powyższe zasady i podpisuje kontrakt, który oprócz zasad oceniania zawiera podstawowe zasady dotyczące zachowania, współpracy w grupie oraz pracy indywidualnej podczas zajęć.

Uczniowie ze stwierdzonymi dysfunkcjami są oceniani zgodnie z powyższymi kryteriami przy jednoczesnym uwzględnieniu zaleceń poradni specjalistycznej.

JĘZYK  NIEMIECKI

Kryteria na poszczególne oceny:

Celujący:

·                  znakomite opanowanie i stosowanie urozmaiconego słownictwa i struktur gramatycznych w zakresie wykraczającym poza materiał nauczania,

·                  płynne wypowiedzi, wyrażanie opinii, sądów, uzasadnianie swojego zdania,

·                  szczegółowe rozumienie tekstów czytanych i ze słuchu o dużym stopniu trudności,

·                  szybkie i swobodne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego,

·                  prawidłowa wymowa i intonacja,

·                  bezbłędna ortografia,

·                  prace klasowe zaliczane w terminie na oceny celujące,

·                  znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

Bardzo dobry:

·                  sprawne stosowanie bogatego słownictwa i struktur gramatycznych w zakresie materiału nauczania,

·                  wypowiedzi płynne i wyczerpujące, wyrażanie własnego zdania,

·                  swobodne reakcje językowe,

·                  szczegółowe rozumienie tekstu czytanego i słyszanego,

·                  prawidłowa pisownia i wymowa.

Dobry:

·                  stosowanie słownictwa i struktur gramatycznych z nielicznymi błędami nie zakłócającymi komunikacji,

·                  wypowiedź zrozumiała z drobnymi usterkami językowymi,

·                  umiejętność reagowania w prostych sytuacjach językowych,

·                  ogólne rozumienie tekstu pisanego i słyszanego,

·                  poprawna wymowa i pisownia z nielicznymi uchybieniami nie utrudniającymi komunikacji.

Dostateczny:

·                  częściowa znajomość słownictwa i struktur leksykalnych, ograniczona umiejętność ich stosowania,

·                  niepełne i mało spójne wypowiedzi z licznymi błędami językowymi, czasami utrudniającymi komunikację,

·                  globalne rozumienie tekstu pisanego i słuchanego,

·                  liczne błędy ortograficzne i fonetyczne, częściowo zakłócające komunikację.

Dopuszczający:

·                  ograniczona znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych, brak umiejętności ich samodzielnego ich zastosowania,

·                  wypowiedzi niepełne i niespójne z dużą ilością błędów zakłócających komunikację językową,

·                  globalne rozumienie tekstów z pomocą nauczyciela,

·                  reagowanie w prostych sytuacjach językowych z pomocą nauczyciela,

·                  liczne błędy w wymowie i pisowni utrudniające komunikację.

Niedostateczny:

·                  brak opanowania struktur leksykalnych i gramatycznych przewidzianych w programie nauczania danej klasy,

·                  brak wypowiedzi lub wypowiedź niezrozumiała,

·                  nierozumienie  prostych tekstów czytanych i słyszanych,

·                  nieumiejętność reagowania w prostych sytuacjach językowych,

·                  bardzo liczne błędy językowe zakłócające komunikację,

·                  nieprawidłowa wymowa i pisownia.

MATEMATYKA

 

Wagi ocen cząstkowych z matematyki:

RODZAJ PRACY

WAGA OCENY

KOLOR WPISU W DZIENNIKU

·         prace klasowe

·         testy obejmujące materiał całego roku nauczania

·         projekty edukacyjne

·         konkursy

3

czerwony

·         kartkówki

·         odpowiedzi ustne

·         próbne testy szóstoklasisty

·         prace dodatkowe

·         referaty

2

zielony

·         prace domowe

·         aktywność/praca na lekcji

·         zeszyt przedmiotowy

·         zeszyt ćwiczeń

1

niebieski lub czarny

                                                                   

Ocenę celującą semestralną/roczną otrzymuje uczeń, który:

·         uzyskał średnią ważoną ocen powyżej 5,0,

·         samodzielnie wykonuje wszystkie zadania teoretyczne i praktyczne przewidziane programem nauczania oraz jest operatywny w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań trudnych, w nowych sytuacjach,

·         bierze udział i osiąga przynajmniej dobre wyniki w proponowanych konkursach matematycznych szkolnych i pozaszkolnych,

·         uczestniczy czynnie w zajęciach kółka matematycznego,

·         przygotowuje z własnej inicjatywy dodatkowe referaty, prace dodatkowe, zadania  z tematyki wykraczającej poza program nauczania szkoły podstawowej,

·         samodzielnie zdobywa i rozszerza posiadaną wiedzę,

·         zawsze pozostaje zaangażowany w pracę klasy lub grupy, skutecznie motywując innych uczestników zajęć do pokonywania trudności,

·         podczas wykonywania zadań wykazuje się dużą starannością i sumiennością,

·         przejawia inicjatywę, nauczyciel może na niego zawsze liczyć – jest niezawodny.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

OCENA

ZAKRES PROCENTOWY

niedostateczna

0 – 39%

dopuszczająca

40 – 49%

dostateczna

50 – 69%

dobra

70 – 89%

bardzo dobra

90 – 100%

celująca

90 – 100% + zadanie dodatkowe


a)    testy obejmujące materiał całego roku nauki:

·         są zapowiedziane z przynajmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem;

·         obecność ucznia na teście jest obowiązkowa;

·         w przypadku nieobecności na teście, uczeń ma obowiązek napisania go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie od ponownego pojawienia się w szkole;

·         punktowy wynik, uzyskany przez ucznia na teście, jest przeliczany na procenty  i oceniany

·         ocena uzyskana na teście nie podlega poprawie.

b)    prace klasowe:

·         są zapowiedziane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

·         obecność ucznia na pracy klasowej jest obowiązkowa;

·         w przypadku nieobecności na pracy klasowej, uczeń ma obowiązek napisania jej
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie od ponownego pojawienia się w szkole;

·         punktowy wynik, uzyskany przez ucznia na pracy klasowej, jest przeliczany na procenty i oceniany ;

·         w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, uczeń ma obowiązek poprawienia jej
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie od omówienia pracy klasowej;

·         uczeń ma prawo poprawić ocenę dopuszczającą oraz dostateczną (również z plusem bądź minusem), nie później niż dwa tygodnie od omówienia pracy klasowej;

·         uczeń może poprawiać uzyskaną ocenę tylko raz.

c)     projekty edukacyjne:

·         uczniowie otrzymują od tygodnia do trzech tygodni na wykonanie projektu edukacyjnego;

·         na ocenę składa się rzetelność wykonanej pracy, zgodność z wytycznymi, estetyka, sposób zaprezentowania pracy, itp.;

·         w przypadku nieobecności ucznia w dniu wyznaczonym mu na prezentację zrealizowanego projektu, uczeń ma obowiązek przedstawić wyniki pracy w pierwszym tygodniu po ponownym pojawieniu się w szkole;

·         ocena uzyskana z projektu edukacyjnego nie podlega poprawie.

 

d)    konkursy:

·         uczeń może otrzymać ocenę cząstkową celującą, jeżeli zajął pierwsze miejsce
w konkursie szkolnym lub zdobył przynajmniej wyróżnienie w konkursie pozaszkolnym;

·         uczeń może otrzymać ocenę cząstkową bardzo dobrą, jeżeli zajął drugie, bądź trzecie miejsce w konkursie szkolnym lub zdobył dobry wynik w konkursie pozaszkolnym.

e)    sprawdziany (obejmują swoim zakresem materiał z więcej niż trzech lekcji):

·         sprawdziany są zapowiedziane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

·         obecność ucznia na sprawdzianach jest obowiązkowa;

·         w przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek napisania jej
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż tydzień od ponownego pojawienia się w szkole;

·         punktowy wynik, uzyskany przez ucznia na kartkówce, jest przeliczany na procenty
i oceniany;

·         w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, uczeń ma obowiązek poprawienia jej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż tydzień od omówienia sprawdzianu;

·         uczeń ma prawo poprawić ocenę dopuszczającą oraz dostateczną (również z plusem bądź minusem), nie później niż tydzień od omówienia sprawdzianu;

·         uczeń może poprawiać uzyskaną ocenę tylko raz.

f)     kartkówki (obejmują swoim zakresem materiał z maksymalnie trzech lekcji):

·         kartkówki są zapowiadane z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem;

·         obecność ucznia na kartkówkach jest obowiązkowa;

·         w przypadku nieobecności na kartkówce, uczeń ma obowiązek napisania jej
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż tydzień od ponownego pojawienia się w szkole;

·         punktowy wynik, uzyskany przez ucznia na kartkówce, jest przeliczany na procenty
i oceniany;

·         maksymalną ocena z kartkówek jest ocena bardzo dobra;

·         w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, uczeń ma obowiązek poprawienia jej
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż tydzień od pierwszego terminu, w którym kartkówka się odbyła;

·         uczeń ma prawo poprawić ocenę dopuszczającą oraz dostateczną (również z plusem bądź minusem), nie później niż tydzień od pierwszego terminu, w którym kartkówka się odbyła;

·         uczeń może poprawiać uzyskaną ocenę tylko raz.

g)    odpowiedzi ustne:

·         uczeń jest wzywany do odpowiedzi przynajmniej raz w semestrze;

·         ocena uzyskana z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie.

h)     próbne testy szóstoklasisty:

·         test jest zapowiedziany z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

·         ocena uzyskana na teście nie podlega poprawie;

i)      prace dodatkowe, referaty:

·         oceny uzyskane z prac dodatkowych oraz referatów nie podlegają poprawie;

·         w przypadku niewywiązania się z przygotowania dodatkowej pracy czy referatu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie.

j)     prace domowe:

·         uczeń ma ocenianą pracę domową systematycznie;

·         pięć plusów uzyskanych przez ucznia za poprawnie odrobione prace domowe, jest równoznaczne z otrzymaniem przez niego oceny bardzo dobrej;

·         trzy minusy uzyskane przez ucznia za niepoprawnie wykonane prace domowe, jest równoznaczne z otrzymaniem przez niego oceny niedostatecznej;

·         oceny uzyskane z prac domowych nie podlegają poprawie;

k)     zeszyt przedmiotowy:

·         uczeń ma oceniany zeszyt przedmiotowy przynajmniej raz w semestrze;

·         ocena taka nie podlega poprawie;

·         na ocenę składa się systematyczność prowadzonych notatek, ich poprawność merytoryczna, estetyka.

l)      zeszyt ćwiczeń:

·         uczeń ma oceniany zeszyt ćwiczeń przynajmniej raz w semestrze;

·         ocena taka nie podlega poprawie;

·         na ocenę składa się systematyczność uzupełniania zeszytu ćwiczeń, poprawność merytoryczna,estetyka.

m)   aktywność/praca na lekcji:

·         pięć plusów uzyskanych przez ucznia za aktywne uczestniczenie w zajęciach, jest równoznaczne z otrzymaniem przez niego oceny bardzo dobrej;

·         trzy minusy uzyskane przez ucznia za niepracowanie na lekcji, brak aktywności na zajęciach, jest równoznaczne z otrzymanie oceny niedostatecznej, która nie podlega poprawie.

Uczeń posiada dwa nieprzygotowania w semestrze. Nieprzygotowanie nie zwalnia
z pisania prac klasowych, kartkówek oraz innych, zapowiedzianych z wyprzedzeniem, form oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Każde następne nieprzygotowanie ucznia do zajęć jest równoznaczne z otrzymaniem przez niego oceny niedostatecznej, która nie podlega poprawie.

HISTORIA  I  SPOŁECZEŃSTWO

I.             Cele kształcenia:

Głównym celem nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej jest przedstawienie uczniom najważniejszych zagadnień historycznych przy jednoczesnym kształtowaniu w nich odpowiednich postaw. Dzięki temu będą oni przygotowani do życia we współczesnym społeczeństwie.

a.     Zapoznanie uczniów ze specyfiką przedmiotu historia i społeczeństwo oraz jego znaczeniem w kształceniu i wychowaniu.

b.     Wprowadzenie uczniów w świat pojęć pozwalających na posługiwanie się wiedzą historyczną i chronologią oraz na interpretowanie map historycznych.

c.     Wyeksponowanie głównych etapów rozwoju cywilizacji, w tym dziejów społecznych, oraz najważniejszych osiągnięć człowieka.

d.     Zaprezentowanie podstawowej wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń z historii Polski, Europy i świata.

e.     Ukazanie różnych aspektów życia społecznego: kultury, religii, nauki, polityki, ekonomii oraz ich wzajemnych powiązań.

f.      Przestawienie współczesnej rzeczywistości jako rezultatu złożonych procesów historycznych.

g.     Prezentacja różnych struktur i systemów społecznych oraz sposobów organizacji pracy na przestrzeni dziejów.

h.     Kształcenie umiejętności krytyki różnych źródeł wiedzy oraz selekcjonowania informacji pod względem ważności i wiarygodności.

i.      Ukazanie działań i motywów postępowania wybranych postaci historycznych na tle uwarunkowań epoki.

j.      Kształcenie umiejętności krytycznego postrzegania działań ludzkich, samodzielnej interpretacji wydarzeń historycznych, wyrażania i uzasadniania własnych sądów i opinii, porównywania i wyciągania wniosków.

k.     Kształcenie zdolności postrzegania procesu dziejowego w kategoriach przyczynowo-skutkowych.

l.      Pobudzanie do samodzielnego poszukiwania wiedzy i wykształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

II.            Kryteria ocen:

Ocena

Wymagania

Niedostateczny

Uczeń:

- mimo wyraźnej pomocy nauczyciela nie potrafi odpowiedzieć na postawione pytania

- nie potrafi wykonywać prostych poleceń nauczyciela

- nie opanował podstawowego materiału historycznego

- nie kojarzy faktów i ma problemy z pamiętaniem ważniejszych dat

- nie odrabia prac domowych

- jest mało aktywny na lekcji

- nie wyraża chęci uczestnictwa w lekcji

- wykazuje  brak zainteresowania przedmiotem

Dopuszczający (wymagania konieczne)

Uczeń:

- przy pomocy nauczyciela potrafi sformułować prostą wypowiedź

- posiada minimum elementarnej wiedzy, przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych terminów historycznych, dokonuje opisów przeszłości i porównuje ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych

- ma braki w opanowaniu wiedzy potrzebnej do dalszego toku nauczania

- sporadycznie odrabia prace domowe

- nie jest aktywny na lekcji

- zna podstawowe pojęcia i definicje

- wybiórczo łączy fakty z datami

Dostateczny (wymagania podstawowe)

Uczeń:

- formułuje podstawowe, choć proste wypowiedzi

- sporadycznie bierze udział w lekcji

- stara się odrabiać prace domowe

-powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie, porządkowanie zdarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu.

- posługuje się ubogim zasobem wiedzy, jednak pamięta ważniejsze daty

- zna pojęcia z zakresu historii oraz tematyki lekcji

- opisuje oraz kwalifikuje przyczyny i skutki

- dokonuje krótkiej charakterystyki zaistniałych faktów

- czasami włącza się do dyskusji

- posiada wiedzę nieusystematyzowaną, fragmentaryczną

- potrafi omówić proste tabele, diagramy i wykresy

- potrafi na podstawie podręcznika sformułować odpowiedzi na postawione pytania

- potrafi skomentować wydarzenia z zakresu historii

- ma trudności z komunikowaniem się, chętniej buduje proste zdania i wypowiedzi

Dobry (wymagania rozszerzające)

Uczeń:

- jest aktywny na lekcji

- wyraża własną opinię

- chętnie pracuje w grupie

- umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje

- rozumie znaczenie pojęć, rolę postaci i związków zachodzących między pojęciami a ich wpływem na rzeczywistość

- potrafi dokonać selekcji informacji z dostępnych źródeł, np. z tekstu źródłowego, podręcznika, filmu, ilustracji

- integruje wiedzę uzyskaną z różnych źródeł,

- próbuje uzasadniać wyciągnięte wnioski, oceny i sądy

- dostrzega rozwój kulturowy człowieka na przestrzeni dziejów

- dostrzega związek przyczynowo-skutkowy między poznanymi na lekcji faktami

- poprawnie stosuje i rozumie pojęcia

- łączy daty z faktami, ukazując przyczyny i skutki wydarzeń,

- umiejętnie posługuje się mapą,

- odczytuje wiadomości z wykresów i tabel

Bardzo dobry

Uczeń:

- posiada kompetencje określone w poziomie wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających

- rozumie procesy historyczne,

- samodzielnie redaguje notatki na lekcji

- umie formułować i przedstawiać własne opinie, sądy

- potrafi samodzielnie umiejscawiać wydarzenia w czasie

- umie operować pojęciami, łączyć je w swoich wypowiedziach

- wykazuje się wiedzą określoną wymaganiami programowymi (pamięta ważniejsze definicje, rozumie pojęcia, wyjaśnia relacje, jakie zachodzą między pojęciami, potrafi umiejscowić i połączyć wypowiedzi wybitnych postaci w czasie oraz ich działania)

- aktywnie uczestniczy w lekcji, zawsze jest do niej przygotowany

- wskazuje podobieństwa i różnice, jakie zachodzą między pojęciami, wydarzeniami i wypowiedziami wybitnych postaci historycznych

- ujmuje treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe,

- krytycznie odnosi się do wydarzeń z przeszłości oraz porównuje epoki i okresy

- samodzielnie wyciąga wnioski

Celujący

Uczeń:

- posiada kompetencje określone w poziomach koniecznym, podstawowym, dopełniającym i rozszerzającym

- przejawia samodzielne inicjatywy rozwiązywania konkretnych problemów,

- rozwija własne zainteresowania

- osiąga sukcesy w konkursach historycznych, w których wymagana jest wiedza wykraczająca poza materiał programowy,

- potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę na lekcjach innych przedmiotów,

- posiada umiejętności i wiedzę wykraczające poza określone w wymienionych poziomach

III.          Kontrola i ocena:

o    Sprawdziany wiadomości - są przeprowadzane po każdym lub kilku blokach tematycznych,

sprawdzian poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

o    Odpowiedzi ustne - obejmują m.in. udział w dyskusji, gromadzenie i segregację materiałów, posługiwanie się mapą oraz tekstem źródłowym.

o    Kartkówki - obejmują zakres trzech ostatnich lekcji.

o    Aktywność na lekcji (trzy plusy = ocena bardzo dobra, dwa nieprzygotowania =ocena niedostateczna).

o    Dodatkowe prace, np. referaty, projekty, plakaty tematyczne

o    Prace domowe - uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych zadanych przez nauczyciela, zarówno ustnych, jak i pisemnych.

o    Prace zespołowe - ustalane na bieżąco przez nauczyciela, np. wspólne interpretowanie tekstów źródłowych, praca z mapą, przygotowanie odpowiedzi na zadane pytania, wykonanie projektu itp.

o    Zeszyt przedmiotowy - uczniowie są zobowiązani do systematycznego prowadzenia zeszytu, który jest sprawdzany pod względem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki itp.

o    Sprawdziany lub kartkówki, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni.

o    Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić brak przygotowania do zajęć. Nie dotyczy to ustalonych wcześniej sprawdzianów oraz zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych.

o    Uczeń otrzymuje minusy za brak przygotowania do zajęć, za dwukrotne nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

o    Uczeń po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach ma obowiązek uzupełnić notatki i wiadomości z lekcji oraz zaliczyć sprawdziany, kartkówki oraz inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności na których był nieobecny. Termin zaliczenia wyznacza nauczyciel w zależności od długości nieobecności ucznia.

o    Nauczyciel systematycznie informuje uczniów oraz rodziców lub prawnych opiekunów o postępach w nauce. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego oraz do e-dziennika. Nauczyciel spotyka się systematycznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia podczas zebrań i konsultacji.

o    Uczniowie posiadający opinie PPP o dostosowaniu warunków edukacji, pracują zgodnie z zaleceniami.

o    W przypadku uczniów zdolnych i zainteresowanych historią, każdy sprawdzian zawiera zadanie o podwyższonym stopniu trudności, uczniowie mogą także uczęszczać na zajęcia koła historycznego.

o    Wszyscy uczniowie mogą na bieżąco wykonywać dodatkowe zadania nagradzane tylko pozytywnymi ocenami.

PRZYRODA

.       Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

1.     Oceny cząstkowe wystawiane są za:

a)     prace klasowe (pisemne) obejmujące np. dany dział

b)     kartkówki (pisemne) obejmujące kilka ostatnich tematów (maksymalnie do trzech ostatnich tematów)

c)     prace domowe (m.in. polecenia wykonane w zeszycie ćwiczeń, samodzielnie wykonane i opisane doświadczenia)

d)     pracę na lekcji (np. pracę w grupach)

e)     odpowiedzi ustne

f)      zreferowanie przez ucznia wcześniej opracowanego zagadnienia, prezentacja

g)     prowadzenie zeszytu przedmiotowego

h)     przygotowanie do zajęć

II.     Warunki wystawiania oceny semestralnej/rocznej.

1.     Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć trzy razy w semestrze (m.in. brak zeszytu, brak pracy domowej, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Nieprzygotowanie do lekcji nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek.

2.     Każdą pracę napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, uczeń może poprawiać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

3.     W przypadku kartkówek opracowanych na małą liczbę punktów (np. do 10 punktów), sumowane są punkty z kolejnych trzech kartkówek i liczba zdobytych punktów przeliczana jest na ocenę cząstkową według skali określonej w ZWO. Dotyczy to kartkówek z jednego działu.

4.     Ustalając ocenę semestralną i roczną wyliczana jest średnia ważona z ocen, z tym:

·         z prac klasowych  oceny są mnożone razy 2,

·         pozostałe oceny są mnożone razy 1

III.   Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

1.    Jeżeli uczeń chce uzyskać wyższą ocenę semestralną (roczną)  niż proponuje nauczyciel musi napisać sprawdzian semestralny / roczny obejmujący cały zrealizowany materiał w danym semestrze/roku szkolnym.

2.    Sprawdzian semestralny / roczny uczeń może pisać tylko jeden raz.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

   I.   Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

-      Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikający z podstawy programowej sprawdzany jest za pomocą kartkówek, sprawdzianów.

-      Ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji – sprawdzane są wyniki pracy.

-      Praca na lekcji - sprawdzany jest sposób pracy, aktywność, przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy.

-      Przygotowanie do zajęć - zwracamy uwagę na pomysły i przygotowane materiały do pracy na lekcji, posiadanie podręcznika.

-      Udział w konkursach, olimpiadach – wpływa na podwyższenie oceny.

II.   Ogólne kryteria oceniania:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

·       Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć komputerowych w danej klasie.

·       Wykonuje bezbłędnie wszystkie  zadania przewidziane w ramach lekcji i zadania dodatkowe.

·       Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe.

·       Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia.

·       Na sprawdzianach i kartkówkach wykonuje zadanie dodatkowe oraz uzyskuje 98– 100% punktów.

·       Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu wojewódzkim, rejonowym lub krajowym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

·       Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie zajęć komputerowych. Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych.

·       Samodzielnie i bezbłędnie wykonuje wszystkie  zadania przewidziane w ramach lekcji. Zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji.

·       Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości. Swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań.

·       Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie.

·       Uzyskuje 90– 97% punktów ze sprawdzianów i kartkówek.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

·       Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie zajęć komputerowych. Poprawnie stosuje nabyte umiejętności. Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego.

·       Samodzielnie i niemal bezbłędnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Prawie zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji.

·       Poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym.

·       Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy.

·       Uzyskuje 70– 89% punktów ze sprawdzianów i kartkówek.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

·       Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej zajęć komputerowych. 

·       Pod kierunkiem nauczyciela posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym. Wykonuje na komputerze proste zadania i czasem z niewielką  pomocą nauczyciela.

·       Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy.

·       Zazwyczaj zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji.

·       Uzyskuje 50– 69% punktów ze sprawdzianów i kartkówek.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

·       Opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej.

·       Z pomocą nauczyciela  posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym. Czasami wykonuje na komputerze proste zadania.

·       Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie udaje mu się ukończyć wykonania niektórych ćwiczeń na lekcji.

·       Uzyskuje 30– 49% punktów ze sprawdzianów i kartkówek.

·       Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

·       Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu.

·       Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. 

·       Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie udaje mu się ukończyć wykonania ćwiczeń na lekcji.

·       Uzyskuje poniżej 30% punktów ze sprawdzianów i kartkówek.

·       Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

III.   Warunki wystawiania oceny:

·       Prace klasowe, krótkie sprawdziany (kartkówki) i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

·       Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

·       Jeżeli uczeń opuścił  pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

·       Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.

·       Przy pisaniu w drugim terminie czy poprawianiu prac klasowych kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika wraz z oceną uzyskaną wcześniej.

·       Uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie, traci prawo do poprawy.

·       Krótkie sprawdziany (kartkówki) mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji.

·       Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów). 

PLASTYKA

Cele nauczania plastyki:

-         Uwrażliwienie, rozwój osobowości, przemiana postaw pod wpływem wartości niesionych przez sztuki plastyczne.

-         Wyposażenie w odpowiedni zasób pojęć, wiedzę o podstawowych środkach artystycznego wyrazu, zjawiskach w historii sztuki kręgu śródziemnomorskiego potrzebną do świadomego obcowania ze sztuką.

-         Rozwinięcie umiejętności plastycznych umożliwiających realizację potrzeby tworzenia i kształtowania estetyki otoczenia; rozszerzenie i przeniesienie tej potrzeby poza zajęcia szkolne.

-         Uświadomienie znaczenia ekspresji twórczej jako sposobu wyrażania osobowości, społecznie akceptowanej formy pozbywania się negatywnych emocji. Twórczość jako wysiłek pomagający w rozładowaniu stresu.

-         Zrozumienie znaczenia twórczości jako miejsca nauki szukania różnorodnych rozwiązań problemów, sposobu kształtowania kreatywności, pomysłowości, elastyczności myślenia, które można wykorzystać w twórczości plastycznej i innych dziedzinach życia.

-         Rozwinięcie potrzeby tworzenia w środowisku komputerowym.

-         Wyposażenie ucznia w odpowiednią wiedzę umożliwiającą ocenę treści, wartości przekazów medialnych w zakresie uczestniczenia w kulturze.

-         Wykształcenie umiejętności właściwego korzystania z mediów, wartościowania informacji dotyczących plastyki oraz imprez artystycznych.

-         Wykształcenie potrzeby, umiejętności i nawyku uczestniczenia w kulturze poza szkołą, zdobywania informacji z różnych źródeł o instytucjach upowszechniania kultury.

-         Wykształcenie kultury samodzielnego tworzenia i odbioru dzieł sztuki w szkole i poza nią.

-         Wykształcenie potrzeby poznawania zabytków regionu, tradycji, sztuki ludowej.

-         Rozwinięcie postaw i uczuć patriotycznych poprzez poznawane dzieła sztuki, zabytki i historię ich powstania.

Zasady, metody i kryteria oceny osiągnięć ucznia

Ocenianie przedmiotowe plastyki jest jednym z najtrudniejszych problemów z powodu szerokiego zakresu przedmiotu, artystycznego, edukacyjnego i wychowawczego charakteru tej dziedziny oraz możliwej względności oceny. Przedmiot szkolny Plastyka ma za zadanie rozwijać zróżnicowane formy aktywności twórczej ucznia, prowadzić do poznania różnych dziedziny wiedzy, uczyć różnorodnych, właściwych zachowań i postaw podczas tworzenia i szeroko rozumianego uczestniczenia w kulturze.

Podczas oceniania na lekcjach plastyki zwraca się uwagę na:

-         postawę,

-         zachowanie,

-         motywację ucznia do pracy,

-         przygotowanie do zajęć.

Obszary podlegające ocenie:

-         Przygotowanie ucznia do zajęć

-         Postawa i zachowanie na zajęciach

-         Ocena prac plastycznych

-         Wiedza o środkach artystycznego wyrazu

-         Aktywność artystyczna jako twórcza praca

-         Gotowość do uczestniczenia w kulturze – uczestniczenie w wydarzeniach oraz

MUZYKA

 Zajęcia z muzyki pobudzają wszechstronny rozwoju uczniów a w szczególności:

-         Rozbudzają twórczą postawę wobec siebie i świata.

-         Rozwijają ogólnej wrażliwości dziecka.

-         Rozwijają muzykalności, wrażliwości muzycznej.

-         Rozwijają umiejętności refleksyjnego słuchania.

-         Rozwijają zainteresowań i zamiłowań muzycznych.

-         Wyposażają uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne.

-         Wprowadzają uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

-         Wpływają przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną.

Celem oceniania jest:

-         Aktywizowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w zajęciach;

-         Wzbudzanie pozytywnej motywacji do przedmiotu;

-         Mobilizowanie do samodzielnego wykonywania zadań;

-         Realizacja grupowych zadań z zakresu percepcji muzyki

Oceniane formy aktywności to:

-         śpiew,

-         gra na instrumentach,

-         słuchanie muzyki i odpowiedzi na zadane pytania,

-         tworzenie muzyki,

-         ruch przy muzyce,

-         udział w konkursach i przeglądach muzycznych, występy w czasie imprez szkolnych.

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który jest zawsze aktywny, twórczy, stale poszukujący,

przewyższający pomysłowością i wiedzą , która wykracza poza program nauczania innych

uczniów. Jego praca na lekcjach charakteryzuje się indywidualizmem. Cechuje go twórczy

niepokój, dociekliwość, inicjatywa, wiedza. Stosuje nowatorskie rozwiązania. Odznacza się

doskonałą organizacją i współdziałaniem.

ZAJĘCIA  TECHNICZNE

Kryteria ocen

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

-          osiąga sukcesy  w konkursach, olimpiadach  technicznych szkolnych lub pozaszkolnych

-         jest obowiązkowy i systematyczny

-         jest aktywny podczas zajęć

-         wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, starannie i poprawnie pod względem merytorycznym

-         umie formułować problemy

-         proponuje rozwiązania oryginalne

-         potrafi stosować wiadomości w sytuacji nietypowej

-         bezpiecznie posługuje się narzędziami

-         dba o właściwą organizację miejsca pracy

-          posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza materiał przewidziany programem

-         otrzymuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

-         podczas zajęć pracuje aktywnie i systematycznie

-         wykonuje  zadania  starannie i poprawnie pod względem merytorycznym

-         jest samodzielny – korzysta z rożnych źródeł informacji

-         potrafi zaplanować i bezpiecznie przeprowadzić doświadczenie – eksperyment

-          w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe

-         potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania typowych problemów, zadań w nowych sytuacjach

-         otrzymuje  oceny dobre i bardzo dobre ze sprawdzianów

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

-         potrafi wykonać bezpiecznie zaplanowane doświadczenie, eksperyment

-         prawidłowo posługuje się  narzędziami, przyborami, sprzętem technicznym

-         podczas zajęć jest aktywny i systematyczny

-         opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem

-         poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych problemów, zadań

-         ze sprawdzianów otrzymuje  co najmniej  oceny dostateczne

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

-         podczas zajęć pracuje systematycznie

-         potrafi wykonać proste doświadczenie, eksperyment z pomocą nauczyciela

-         zna podstawowe nazwy narzędzi, przyborów, sprzętu technicznego

-          opanował w  podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem

-         potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą nauczyciela

-         treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

-         podczas zajęć jest aktywny

-         pracuje niesystematycznie i często jest nieprzygotowany do lekcji

-         nie zachowuje porządku na stanowisku pracy

-         potrafi wykonać bardzo proste doświadczenie, eksperyment z pomocą nauczyciela.

-         uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości  dalszego kształcenia

-         ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który :

-         nie potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami, sprzętem technicznym

-         nie wykazuje zainteresowania przedmiotem

-         nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności z pomocą nauczyciela

-         uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia

Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całko­witej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.

WYCHOWANIE  FIZYCZNE

Kryteria ocen:

Ocena celująca (6) - uczeń:

Był obecny na wszystkich lekcjach wychowania fizycznego.
Jest pilny, aktywny, chętnie ćwiczy.
Czyni ciągłe postępy w osobistym usprawnianiu.
Uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne i bierze czynny udział w zawodach szkolnych czy pozaszkolnych osiągając dobre wyniki.
Jego zachowanie na zajęciach wychowania fizycznego nie budzi zastrzeżeń; jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany, dba o higienę osobistą i o bezpieczeństwo własne i współćwiczących.
Trenuje w klubie sportowym, osiąga sukcesy w uprawianiu jakiejś dyscypliny sportowej.

Ocena bardzo dobra (5) - uczeń:
Był obecny na wszystkich lekcjach.
Jest pilny, aktywny, chętnie ćwiczy.
Wykazuje duże chęci w usprawnianiu.
Bierze czynny udział w rozgrywkach międzyszkolnych i nie uchyla się od zajęć pozalekcyjnych i wychowania fizycznego, gdy szkołą do tego nakłania.
Jego zachowanie na zajęciach wychowania fizycznego nie budzi zastrzeżeń.

Ocena dobra (4) - uczeń:  
Nie opuszcza obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.
Jego pilność jest zadawalająca.
Wykazuje wymagane postępy w usprawnianiu.
Nie wykazuje braków w zakresie zachowania

Ocena dostateczna (3) - uczeń:
Nie opuszcza zajęć z wychowania fizycznego.
Jego pilność jest wystarczająca.
Wykazuje słabe chęci w usprawnianiu.
Nie bierze czynnego udziału w życiu sportowym szkoły.
Wykazuje braki w zakresie zachowania.

Ocena dopuszczająca (2) - uczeń:
Opuszcza zajęcia obowiązkowe z wychowania fizycznego.
Nie jest pilny.
Wykazuje minimalne chęci w usprawnianiu.
Nie bierze czynnego udziału w życiu sportowym szkoły.
Na zajęciach zachowuje się w sposób nieodpowiedni.


Ocena niedostateczna (1) - uczeń:
Opuszcza zajęcia obowiązkowe.
Nie jest pilny.
Nie wykazuje chęci w usprawnianiu.
Nie bierze udziału w sportowym życiu szkoły.
Nieodpowiednio zachowuje się na zajęciach.


RELIGIA

Wymagania edukacyjne kl.IV

Uczeń

-         wie, co znaczy żyć w przyjaźni z Jezusem

-         zna modlitwy z klas poprzednich

-         potrafi posługiwać się Pismem Św.

-         odrabia systematycznie prace domowe

-         bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

-         starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe

-         z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników obsługi i kolegów

Wymagania edukacyjne kl.V

Uczeń

-         doskonali umiejętność posługiwania się Pismem Św.

-         poznaje 4 świadectwa o Jezusie

-         poznaje 4 ewangelistów

-         zna niektóre przypowieści i potrafi je zinterpretować

-         prowadzi starannie zeszyty przedmiotowe

-         z szacunkiem odnosi się do starszych

-         bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Wymagania edukacyjne kl.VI.

Uczeń

-         swą postawą pokazuje, że jest świadkiem Chrystusa

-         poznaje historię chrześcijaństwa w Polsce i na świecie

-         zna 7 darów Ducha Św. i umie je odnieść do swojego życia

-         poznaje biografie papieży/Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek/

-         bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

-         wie, jakie zobowiązania niesie ze sobą Chrzest Św.

-         godnie reprezentuje szkołę w parafii i na zewnątrz

-         starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe

-         systematycznie odrabia prace domowe

System oceniania w klasach IV - VI

Ocena celująca - zajęcie punktowanego miejsca lub wyróżnienia w konkursach pozaszkolnych

Ocena bardzo dobra - całościowe opanowanie przez ucznia materiału nauczania

Ocena dobra - częściowe opanowanie przez ucznia materiału nauczania

Ocena dostateczna - niekompletne opanowanie przez ucznia materiału nauczania, niewłaściwy stosunek do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły

Ocena niedostateczna - całkowite nieopanowanie materiału nauczania, lekceważący stosunek do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA

1.    W klasach I – III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.

2.    Przy ocenianiu bieżącym stosuje się oceny cząstkowe w postaci „buziek”:

  Wspaniale

  Bardzo dobrze

  Dobrze

  Słabo

  Musisz poćwiczyć

  Nie opanowałeś

Kryteria ocen

 Wspaniale - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności. Potrafi  wykorzystać wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i nowych. Wytrwale i ambitnie dąży do osiągnięcia zamierzonych celów. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.

 Bardzo dobrze – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności.  Potrafi  wykorzystać wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych. Wytrwale i ambitnie dąży do osiągnięcia zamierzonych celów.

 Dobrze – uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności. Umie zastosować je w sytuacjach typowych, znanych z przykładów i wzorów.

 Słabo – uczeń opanował w stopniu słabym wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego uczenia się. Wykonuje  przy pomocy nauczyciela niektóre ćwiczenia.

 Musisz poćwiczyć - uczeń opanował w stopniu minimalnym wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego uczenia się. Większość z nich wykonuje przy pomocy nauczyciela.

 Nie opanowałeś - uczeń  nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego uczenia  się. Nie pracuje samodzielnie. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu  trudności.

Religia – edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne kl. I

Uczeń

-         zna następujące modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, 4 akty, Aniele Boży,

-         wie, kim jest Bóg, Jezus, Maryja, Anioł Stróż, Duch Święty, patron

-         potrafi przywitać osobę zakonną lub duchowną

-         prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń

-         samodzielnie odrabia prace domowe

-          bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Wymagania edukacyjne kl. II

Uczeń

-         zna modlitwy z I kl. i Skład Apostolski, 10 przykazań Bożych, 5przykazań kościelnych, główne prawdy wiary, Chwała na wysokości Bogu, Pod Twoją obronę

-         uczestniczy w mszach św. niedzielnych, świątecznych i adwentowych oraz w nabożeństwach różańcowych i majowych

-         prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń

-         zna sakramenty

-         bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

-         z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników obsługi, koleżanek i kolegów

Wymagania edukacyjne kl. III

Uczeń

-         zna modlitwy jak w kl. II oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia i 8 błogosławieństw

-         przygotowuje się do sakramentu pokuty i komunii

-         uczestniczy w mszach dla dzieci komunijnych

-         poznaje żywoty świętych / Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Św. Dominik Savio, Matka Teresa z Kalkuty, Papież Jan Paweł II, Św. Stanisław Kostka/

-         godnie reprezentuje szkołę w parafii i poza szkołą

-         bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

-         odrabia systematycznie prace domowe

-         starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe

Język angielski – edukacja wczesnoszkolna

Sposób oceniania.

Na podstawie obserwacji ucznia i wyników jego pracy, na koniec każdego semestru ocenia się poziom osiągnięć, w formie opisowej:

·         poziom pełny – gdy uczeń zawsze lub często spełnia wymagania

·         poziom częściowy – gdy uczeń czasami spełnia wymagania

·         poziom minimalny – gdy uczeń rzadko spełnia wymagania.

Zakres osiągnięć przedstawiony jest w załączonej Karcie Osiągnięć Ucznia.

Sprawdziany i testy oceniane są w skali od B do F lub A do F, ( gdy zawierają zadania dodatkowe).

·         Aby uzyskać ocenę A, test podstawowy powinien być napisany na  ocenę B, a zadanie dodatkowe wykonane  co najmniej  w 75%. Kryteria pozostałych ocen są następujące:

·         Ocena B – 90-100%

·         Ocena C – 89- 70%

·         Ocena D – 69-50%

·         Ocena E – 49 – 40%

·         Ocena F – poniżej 40%

1.     PSO obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności uczniów.

2.     Ocenianiu podlegać mogą:

a)    Wypowiedzi ustne:

·         dialog

·         prezentacja( nie dotyczy klasy I)

·         czytanie tekstów (nie dotyczy klasy I)

b)    Wypowiedzi pisemne :

·         odpowiedź na pytania

·         uzupełnianie luk tekstowych

·          łączenie wyrazów z obrazkiem lub odpowiednikiem w j. polskim

·         wykonywanie ćwiczeń na podstawie nagrań audio

·          pisanie krótkich tekstów, tematyka dotyczy przerobionego materiału. (nie dotyczy klasy I)

c)     Sprawdziany, testy

Przeprowadzane po każdym zrealizowanym module i trwające do 45 minut. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

d)    Kartkówki.

Zapowiedziana forma pisemna obejmująca materiał z nie więcej niż 3 ostatnich tematów. Zapowiadane z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

3.     Nauczyciel oddaje poprawione prace w terminie do 1 tygodnia.

4.     Poprawianie ocen:

Poprawie podlegają tylko oceny od D do F. Osoby nieobecne piszą go w innym terminie. Poprawa jest jednorazowa i możliwa do 2 tygodni od otrzymania najsłabszej oceny.

5.     Aktywność.

Aktywność na lekcji oceniana jest plusami i minusami.

Każdy uczeń ma prawo zdobyć ocenę na podstawie zebranych plusów i minusów tj. sześć „+” to ocena A, a sześć „-” to ocena F.

6.     Zeszyt i ćwiczenia.

Każdy uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Powinny być one podpisane imieniem i nazwiskiem oraz numerem klasy. Zeszyt podlega ocenie.

 

KARTA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………….

Klasa …………………………                                     Data ……………………………

Zakres osiągnięć

Poziom osiągnięć

Słuchanie

pełny

częściowy

minimalny 

Rozumie  polecenia

Rozumie sens piosenek i historyjek

Rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście

Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego

Mówienie

Wymawia wyraźnie

Zna piosenki  i wierszyki

Pamięta słownictwo

Stara się wykorzystywać wprowadzony język

Odpowiada na pytania w kontekście

Czytanie

Rozpoznaje polecenia

Czyta zdaniami

Wybiera prawidłowe informacje

Pisanie

Pisze poprawnie z pamięci

Pisze poprawnie ze słuchu

Odpowiada na pytania pisemne

Potrafi napisać krótki tekst według wzoru

Zagadnienia społeczno-kulturowe

Wykazuje zainteresowanie nauką angielskiego

Współpracuje z innymi dziećmi

Wykazuje zainteresowanie materiałami dodatkowymi

Inne umiejętności pozajęzykowe

Aktywnie uczestniczy w zajęciach

Wykazuje zaangażowanie i chęć do nauki

Potrafi się skoncentrować

Potrafi pracować samodzielnie

·         poziom pełny – gdy uczeń zawsze lub często spełnia wymagania

·         poziom częściowy – gdy uczeń czasami spełnia wymagania

·         poziom minimalny – gdy uczeń rzadko spełnia wymagania.


;