Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

(wyciąg ze Statutu Szkoły)

§1

Założenia ogólne:

1. Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562) z późniejszymi zmianami.

 2. Opracowanie systemu oceniania, zatwierdzenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz przedstawienie go społeczności uczniowskiej. 

Zadania oceniania wewnątrzszkolnego:

1. Rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez  ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

2. Rozpoznawanie przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

4. Dostarczanie rodzicom (opiekunom), nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania. 

3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formie przyjętej w szkole.

4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

5. Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i formie przyjętej w szkole.

6. Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§2

Ogólne zasady i kryteria oceniania:

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie  i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidziana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnienia ustalonej oceny.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom.

6. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające mu sprostanie tym wymaganiom i dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania. 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu i kultury fizycznej.

8. Na podstawie opinii lekarskiej Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z tej części zajęć wychowania fizycznego i z tych czynności, których - jak stwierdza opinia - uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. Zwolnienie jest udzielane na czas określony w opinii.

  

§3

Klasyfikacja śródroczna i roczna:

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania i zachowania oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły -śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczna przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Klasyfikacja roczna w kl. I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy  I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od kl. IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Na 7 dni przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem  Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. W przypadku ocen niedostatecznych – 14 dni przed posiedzeniem Rady. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania -wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

8. Uczeń klas IV-VI otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

9. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klas I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

§4

Ocena opisowa ( klasy I –III )

1. Zadaniem nauczyciela jest systematyczna obserwacja rozwoju każdego ucznia i ocenianie indywidualnych postępów na początku roku, po pierwszym semestrze i pod koniec roku. 

2. Wyniki obserwacji należy udokumentować przez;

• prowadzenie notatek,

• gromadzenie wytworów działalności  uczniowskiej.

2. Nauczyciel ocenia dziecko w czterech strefach;

• rozwój poznawczy (umiejętności w zakresie; mówienia, słuchania, czytania, pisania, umiejętności matematyczne i społeczno – przyrodnicze),

• rozwój artystyczny,

• rozwój fizyczny,

• rozwój społeczno – emocjonalny.

3. Ocena roczna ma uwzględniać całoroczny postęp edukacyjny i wysiłek ucznia. Ocena opisowa przedstawiana jest rodzicom w formie pisemnej na zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną arkuszach. Nauczyciele modyfikują je, dostosowując do indywidualnych potrzeb klasy i poszczególnych uczniów.

4. W ocenianiu bieżącym jak i semestralnym i rocznym w kl. I–III obowiązuje ocena opisowa.

§5

Ocena w klasach IV-VI

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali:

• celujący – 6

• bardzo dobry – 5 

• dobry – 4 

• dostateczny - 3 

• dopuszczający - 2 

• niedostateczny – 1

2. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

3. Ustala się następujące kryteria wystawiania ocen: 

Nazwa oceny

Procenty – udział punktów

Ocena niedostateczna

Od 0% do 39%

Ocena dopuszczająca

Od 40% do 49%

Ocena dostateczna

Od 50% do 69%

Ocena dobra

Od 70% do 89%

Ocena bardzo dobra

Od 90% do 100%

Ocena celująca

Punkty dodatkowe

§6

Kryteria na poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych:

1. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę wykraczającą poza podstawę programową i wiedza ta jest owocem jego samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, ponadto umie posługiwać się posiadaną wiedzą w nietypowych sytuacjach, zajmuje znaczące miejsca w konkursach przedmiotowych. 

2. Ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który:

• opanował pełny zakres materiału z danego przedmiotu przewidziany dla określonej klasy oraz zdobył wszystkie wymagane umiejętności;

• potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów;

• sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i nabytymi umiejętnościami w nowych sytuacjach, w tym także swobodnie wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach innych przedmiotów;

• aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych przedstawiając propozycje rozwiązania zadania-problemu;

• potrafi samodzielnie znaleźć informację na zadany temat wykorzystując do tego różne teksty źródłowe.

3. Ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który:

• opanował niepełny zakres materiału z danego przedmiotu przewidziany dla określonej klasy oraz zdobył wszystkie wymagane umiejętności;

• potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów o przeciętnym stopniu trudności;

• sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i nabytymi umiejętnościami w nowych sytuacjach, w tym także wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach innych przedmiotów;

• systematycznie i poprawnie przygotowuje zadane prace domowe wykorzystując do tego zdobyte wiadomości.

4. Ocenę dostateczną - otrzymuje uczeń, który:

• opanował podstawowe wiadomości określone programem oraz większość wymaganych umiejętności w zakresie pozwalającym na osiąganie postępów w dalszej nauce;

• rozwiązuje typowe zadania o przeciętnym stopniu trudności samodzielnie, bądź czasami po dodatkowych wskazówkach udzielonych przez nauczyciela;

• systematycznie i poprawnie przygotowuje zadane prace domowe wykorzystując do tego zdobyte wiadomości;

• potrafi, po wskazaniu przez nauczyciela tekstu źródłowego, przygotować informację na wskazany temat.

5. Ocenę dopuszczającą - otrzymuje uczeń, który:

• podstawowe wiadomości i umiejętności opanował w niepełnym zakresie, co jednak umożliwia, w toku dalszej nauki, zdobywanie przez ucznia nowych wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu;

• rozwiązuje, przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;

• systematycznie odrabia zadane prace domowe, na poziomie uwzględniającym możliwości ucznia.

6. Ocenę niedostateczną - otrzymuje uczeń, który:

• nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości 

i  umiejętności określonych programem nauczania danego przedmiotu, a braki w wiadomościach i nieopanowanie podstawowych umiejętności nie pozwalają na dalsze zdobywanie wiedzy;

• nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać najprostszych, typowych zadań;

• niesystematycznie i niestarannie odrabia prace domowe;

• nie wykazuje zainteresowania w zdobywaniu wiadomości i umiejętności

7. Sprawdzanie osiągnięć ucznia odbywa się systematycznie, w ramach różnych rodzajów form aktywności;

• prace klasowe,

• testy,

• kartkówki,

• ustne odpowiedzi na lekcji,

• prace domowe,

• prowadzenie zeszytu,

• praca w zespole,

• działalność praktyczna,

• aktywność na lekcjach,

• inne.

§7

Egzaminy klasyfikacyjne: 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzamy, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia  kontynuowanie nauki szkoła, w miarę możliwości, stwarza szansę uzupełnienia braków.

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć  edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalania śródrocznej   lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub rodzica, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdawać może uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny dla w/w uczniów nie obejmuje: zajęć technicznych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i nie ustala się oceny zachowania.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Zadania z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, komputerowych i wychowania fizycznego  mają postać zadań praktycznych.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela pokrewnych zajęć edukacyjnych, a w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, Dyrektor powołuje komisję: sam jako przewodniczący, oraz nauczyciele zajęć edukacyjnych i ustala z rodzicami dziecka liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. Podczas egzaminu mogą być obecni rodzice w charakterze obserwatorów.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera: imiona i nazwiska nauczycieli lub skład komisji (w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą), termin, zadania, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą

informację o ustnych odpowiedziach. Wszystkie dokumenty stanowią załączniki do arkusza ocen.

9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany”.

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

§8

Egzaminy poprawkowe:

1. Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z

wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, technicznych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor w ostatnich tygodniach ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:

• Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko jako przewodniczący;

• nauczyciel prowadzący dane zajęcia - jako egzaminujący;

• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół

zawierający:

• skład komisji,

• termin egzaminu poprawkowego,

• pytania egzaminacyjne,

• wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora nie później niż do końca września.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§9

Tryb odwoławczy

1. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli uważa, że wystawiona przez nauczyciela ocena nie odzwierciedla jego faktycznej wiedzy i umiejętności, jest drastycznie odmienna od obrazu wynikającego z ocen cząstkowych.

2. Uczeń ma prawo zwrócić się do wychowawcy klasy z prośbą o dodatkowe sprawdzenie jego wiadomości i umiejętności, a w przypadku dalszych zastrzeżeń z taką prośbą na piśmie mogą zwrócić się rodzice do Dyrektora Szkoły.

3. Dodatkowe sprawdzenie wiadomości odbywa się przed nauczycielem danego przedmiotu i wychowawcą klasy na 2 lub 3 dni przed klasyfikacją.

4. W przypadku dalszych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców, Dyrektor Szkoły zarządza egzamin sprawdzający ocenę klasyfikacyjną, który może spowodować zmianę oceny na wyższą lub utrzymanie poprzedniej. Po radzie klasyfikacyjnej w ciągu dwóch dni do dyrektora szkoły musi wpłynąć podanie rodziców z prośbą o taki egzamin.

5. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający. W skład Komisji wchodzą:

• Dyrektor Szkoły. 

• nauczyciel uczący,

• nauczyciel przedmiotu pokrewnego.

6. Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza Dyrektor przed posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.

§10

Kryteria ocen zachowania.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

• wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

• dbałość o honor i tradycje szkoły,

• dbałość o piękno mowy ojczystej,

• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

• okazywanie szacunku innym osobom.

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę

klasyfikacyjną zachowania.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od kl. IV ustala się według skali:

• wzorowe (wz),

• bardzo dobre (bdb),

• dobre (db),

• poprawne (pop),

• nieodpowiednie (ndp),

• naganne (ng).

4. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

• wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, jest wzorem dla innych;

• wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników      

• szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich      zajęciach organizowanych przez szkołę  i poza nią ;

• dba o kulturę słowa , stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;

• jest koleżeński i życzliwy wobec innych( z własnej inicjatywy pomaga kolegom np. w nauce , uzupełnianiu zaległości) ;

• okazuje szacunek osobom starszym, rozumie potrzeby niepełnosprawnych;

• jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii , narodowości;

• jest uczciwy, zawsze przygotowany do zajęć;

• jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

• wzorowo pełni dyżury klasowe, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;

• wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;

• wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny strój, na uroczystości szkolne                     przychodzi w stroju galowym;

• dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających;

• bezwzględnie przestrzega  zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

• systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności.  

5. Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

• wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z zapisów statutu;

• chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska , bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

• systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji;

• nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania ;

• troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia;

• dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa, prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;

• jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym, okazuje szacunek osobom starszym, rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

• dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły nosi stosowny i schludny strój, na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;

• dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;

• jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii , narodowości;

• bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

• uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności.

6. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

• przestrzega zapisów statutu szkoły ;

• bierze udział w życiu klasy i szkoły, dobrze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;

• systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich ;

• nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszenia regulaminu szkolnego uwag;

• szanuje mienie szkolne, społeczne  i kolegów, pozostawia po sobie porządek;

• dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów , nie używa wulgarnego słownictwa;

• jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom i pracownikom  szkoły;

• jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych;

• dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły ubiera się schludnie i skromnie, na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;

• dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom;

• jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

7. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń , który:

• na ogół spełnia obowiązki wynikające ze statutu szkoły ( zdarzają mu się  drobne uchybienia );

• uczestniczy w życiu szkoły i klasy;

• systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji;

• nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania się podczas  zajęć i przerw śródlekcyjnych;

• poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów;

• na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;

• przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;

• przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią;

• szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej  lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę;

• nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi;

• stara się unikać kłótni i konfliktów;

• wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, innymi nauczycielami i psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;

• stara się być tolerancyjny  wobec innych kultur, religii, narodowości;

• stara się nie spóźniać na lekcje, ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w semestrze.  

8. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń , który :

• często łamie zasady statutu szkoły;

• lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć);

• nie bierze udziału w życiu szkoły i klasy;

• ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad ;

• nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu (brak stroju galowego podczas uroczystości);

• nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków  lub wykonuje je niedbale;

• nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły  i kolegów;

• nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów;

• swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy,             na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych);

• bierze udział w bójkach,  kłamie, oszukuje;

• ulega nałogom;

• często się spóźnia na lekcje, ma od 6 do 25 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w semestrze.

9. Ocenę naganną otrzymuje uczeń , który:

• nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;

• nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

• nie przestrzega zasad zawartych w statucie szkoły;

• swoim zachowaniem: uniemożliwia prowadzenie lekcji, daje zły przykład rówieśnikom, zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;

• prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;

• znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszanie; 

• rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązków naprawienia szkody;

• wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny;

• ulega nałogom (pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je rozprowadza);

• wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił ponad 25 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

10. W kl. I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 ocenami opisowymi.

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia  szkoły.

§11

Zasady ustalania oceny zachowania

1. Dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji śródrocznej i rocznej zespół

klasowy na zajęciach z wychowawcą dokonuje samooceny i oceny

poszczególnych uczniów biorąc pod uwagę ustalone kryteria na

poszczególne oceny.

2. Dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciele uczący w danej klasie oceniają zachowanie poszczególnych uczniów dokonując wpisów w zeszycie uwag.

3. Wychowawca klasy po przeprowadzeniu analizy zeszytu uwag, ilości punktów dodatnich i ujemnych, frekwencji ucznia, swoich spostrzeżeń wynikających z obserwacji ucznia nie tylko w szkole oraz propozycji nauczycieli i uczniów ustala końcową ocenę zachowania wg ustalonych kryteriów, dla każdego ucznia.

4. Wychowawca klasy ustalone oceny przedstawia na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

5. Przy ustalaniu oceny uwzględnia się:

a) stosunek do obowiązków szkolnych (frekwencja, przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji);

b) aktywność ucznia na terenie szkoły i poza nią (praca w organizacjach młodzieżowych i kołach zainteresowań, udział w uroczystościach i imprezach, poszanowanie tradycji szkoły, pomoc koleżeńska);

c) kulturę osobistą (dbałość o kulturę słowa, tolerancję wobec odmienności, zachowanie w stosunku do nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły i kolegów, poszanowanie dóbr kultury i majątku szkolnego);

d) higienę osobistą i bezpieczeństwo (czystość i estetyka ubrania, zachowanie czystości otoczenia, dbałość o zdrowie, unikanie nałogów, przestrzeganie zasad bhp).

§12

Tryb odwoławczy od oceny zachowania:

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych uzasadnione zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen.

2. Dyrektor Szkoły sprawdza, czy ocena została ustalona zgodnie z trybem i kryteriami zawartymi w statucie szkoły. 

3. Jeżeli Dyrektor Szkoły stwierdzi, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami,  w ciągu 7 dni  powołuje komisję w składzie:

a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) psycholog szkolny,

e) przedstawiciel SU,

          która w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną  

          ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

4. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza

ocen ucznia.

5. Po posiedzeniu w/w komisji uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

otrzymują ostateczną decyzję na piśmie, która zawiera wynik z posiedzenia komisji.

§13

Ukończenie szkoły 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

a) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

b) ponadto przystąpił  do sprawdzianu szóstoklasisty (zasady przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych określa Centralna Komisja Egzaminacyjna);

c) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§14

Sposoby sprawdzania postępów ucznia.

1. Formy kontroli:

• pytania zadawane uczniom w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał,  w czasie lekcji utrwalających i powtórzeniowych,

• prace domowe w formie pisemnej lub ustnej,

• prace samodzielne, które wykonują na lekcji w formie pisemnej lub ustnej,

• pisemne prace kontrolne,

• obserwacja uczniów w czasie lekcji,

• prowadzenie zeszytów przedmiotowych,

• prace nadobowiązkowe lub długoterminowe - przewidziane przez

nauczyciela.

2. Kontrola postępów ucznia powinna być prowadzona systematycznie w ciągu całego roku szkolnego.

3. Zebrane spostrzeżenia odnotowuje się w formie ocen (klasy IV-VI) lub w formie opisowej (klasy I-III) w dzienniku lekcyjnym w wersji papierowej i elektronicznej. 

4. Każdy uczeń ma prawo do wstawienia mu dodatkowych ocen za wykonane  prace nadobowiązkowe - przewidziane przez nauczyciela dla każdego przedmiotu.

5. Odpowiedzi ustne, prace klasowe i sprawdziany przewidziane przez

nauczyciela są obowiązkowe dla każdego ucznia.

6. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Prace klasowe i lekcje powtórzeniowe obejmujące dział (duża partia materiału) są zapowiadane i zapisane w dzienniku lekcyjnym tradycyjnym i elektronicznym z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Szczegółowe dane dotyczące minimalnej liczby ocen cząstkowych znajdują się w przedmiotowych systemach oceniania. Liczba ta jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin.

§15

Dokumentacja osiągnięć ucznia.

1. Informacje o uczniu gromadzimy w :

• dzienniku lekcyjnym w wersji papierowej,

• dzienniku elektronicznym,

• arkuszach ocen,

• zeszycie uwag,

• zeszytach punktów dodatnich i ujemnych za zachowanie. 

2. Arkusze ocen wypełnia wychowawca klasy po radzie plenarnej śródrocznej i rocznej.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do końca września następnego roku szkolnego.

4. Oceny z pisemnych prac kontrolnych wpisywane są do dziennika „na

czerwono”.

§16

Szkolny system motywacyjny ucznia:

1. Pochwała (ustna lub pisemna)

• wychowawcy klas wobec zespołu klasowego,

• dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,

• dyrektora szkoły wobec rodziców na zebraniu.

2. Nagrody książkowe dla uczniów:

• wyróżniających się w nauce i zachowaniu,

• osiągających wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych,

• wyróżniających się w działalności na rzecz całej społeczności szkolnej.

2. Dyplom uznania. 

3. Nagroda rzeczowa.

4. Świadectwo z biało-czerwonym paskiem - począwszy od kl. IV szkoły podstawowej, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

5. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym. 

§17

Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach edukacyjnych uczniów

1. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustala sposób informowania ich o uzyskiwanych przez dziecko ocenach z poszczególnych przedmiotów i jego zachowania.

2. Nauczyciele w czasie konsultacji informują rodziców o

ocenach uzyskiwanych przez dziecko oraz przekazują uwagi o jego

zachowaniu.

3. Wychowawca jest zobowiązany na początku roku szkolnego  zapoznać uczniów z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego.

4. Wychowawca kontroluje przeprowadzanie w swojej klasie prac kontrolnych, między innymi egzekwuje od nauczycieli przestrzeganie reguł określonych w niniejszym dokumencie oraz podejmuje interwencje w przypadku ich naruszenia.

5. Wychowawca na grudniowych i majowych konsultacjach informuje rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania, a ponadto, informację o ocenach niedostatecznych i nieodpowiedniej ocenie  zachowania, wpisuje do dzienniczka ucznia oraz egzekwuje podpisanie tej informacji przez rodziców.

6. Korespondencja z rodzicami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, dzienniczki uczniowskie, zeszyty przedmiotowe, rozmowy telefoniczne. 

Integralną część Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania stanowią Przedmiotowe Systemy Oceniania

;