Szkolny Program Profilaktyki

 logo

PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ "SCHOLASTICUS"

I. Założenia Programu

 1. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności pozwalające mu
  na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 2. Przygotowanie ucznia do prezentowania prawidłowych postaw wobec zagrożeń otaczającego świata.
 3. Wyposażenie środowiska szkolnego (uczniów, rodziców, nauczycieli, innych pracowników szkoły) w wiedzę i umiejętności mające na celu minimalizowanie zachowań ryzykownych związanychz używaniemalkoholu, papierosów, środkówurzających,nwychsubstancjipsychaktywnychprzezuczniów,nisącychryzykonegatywnychksekwencjidla zdrowiafizycznego ipsychicznegouczniaazjegotczeniaspołeczneg.

II. Cele Programu:

 1. Integrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej.
 2. Usuwanie bądź minimalizowanie przyczyn agresji i stresu
 3. Kształcenie opanowania technik radzenia sobie z agresją oraz nauka asertywności.
 4. Przeciwdziałanieuzależnieniom poprzez systematyczną działalność profilaktycznąwśduczniów,ichrodzicówaznauczycieli,wychwawcówiinnych pracwnikówszkły. Wspieranieuczniówwprawidłwymrozwoju i zdrowymstylużyciaazpodejmwaniedziałań,którychcelemjestminimalizowanie zachwańryzykwnych.
 5. Ograniczanieczynnikówryzyka(indywidualnecechyi zachwaniauczniów,cechyśrodwiska),którewiążąsięzwyskimprawdopodobieństwemwyspieniazachwryzykwnych stanwcych zagrożeniedlaprawidłwegorozwju,zdrwia i bezpieczeństwa.
 6. Wzmacnianie czynnikówchroniących (indywidualnecechyi zachwaniauczniów,cechy środowiska społecznego), których wyspwanie wzmacnia gólny potencjał zdrowtnyucznia i zwkszajegornśćnadziałanieczynnikówryzyka.
 7. Wskazanie form spędzania wolnego czasu bez doświadczeń z używkami poprzez przygtwaniefertyzajęćrozwijającychzaintereswaniai uzdolnienia,jakoalternatywnejpozytywnejfrmydziałalnścizaspakajającejważnepotrzeby,                                  w szczególnści ptrzebępodniesieniasamceny,sukcesu,przynależnści                           i satysfakcjiżyciwej.
 8. Promowanie zdrowego stylu życia (odżywianie, aktywność fizyczna).
 9.  Wskazanie na niebezpieczeństwa korzystania z Internetu i z innych mediów ze szczególnym uwzględnieniem groźby uzależnienia.
 10. Wyposażenie uczniów w wiedzę związaną radzeniem sobie
  z Cyberprzestrzenią.

I. Bezpieczeństwo

Cele:

 • Eliminowanie zachowań szkodliwych i agresywnych
 • Poznawanie norm i zasad obowiązujących w szkole i klasie
 • Rozpoznawanie zachowań agresywnych
 • Poznawanie skutków zachowań agresywnych
 • Dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów

Zadania

Sposoby realizacji Klasy Osoby odpowiedzialne i współpracujące
 1. Wdrażanie uczniów do przestrzegania regulaminu szkoły.
 • Zajęcia w klasach poświęcone zaznajamianiu uczniów z wybranymi treściami dokumentów regulujących pracę szkoły, np. program wychowawczy, statut szkoły
 • Zapoznanie uczniów z normami zachowania obowiązującymi w szkole
 • Stworzenie kontraktu klasowego
 • Wybory do samorządu klasowego
  i szkolnego
Klasy 0- VI

wychowawcy,

psycholog szkolny

 1. Dostarczanie wiedzy na temat rodzajów
  i  skutków zachowań agresywnych.
 • Zajęcia z psychologiem szkolnym
 • Zajęcia w ramach godzin
  z wychowawcą
 • Stworzenie kontraktu klasowego
 • Pogadanki na temat prawnych konsekwencji zachowań agresywnych
 • Współpraca z Policją

Klasy 0 -VI

wychowawcy,

psycholog szkolny

 1. Uwrażliwianie na zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania ze środków masowego przekazu.
 • Zadania  tematyczne na zajęciach komputerowych i lekcjach  wychowawczych
Klasy 0-VI

wychowawcy,

nauczyciel informatyki,

nauczyciele przedmiotowi,

psycholog szkolny

 1. Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.
 • Ankiety dla rodziców
 • Rozmowy z uczniami i ich rodzicami
 • Kontrola stanu technicznego budynku –współpraca ze specjalistą ds. bhp, Stacją sanitarno-Epidemiologiczną
Klasy 0-VI

wszyscy pracownicy szkoły,

pracownicy SANEPID-u

 1. Wdrażanie do świadomego radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia i skutecznego niesienia pomocy innym.
 • Ćwiczenia w zakresie udzielania  pierwszej pomocy
 • Praktyczne ćwiczenia z zakresu korzystania z numerów alarmowych
 • Konkurs plastyczny
 • Rozmowy i pogadanki
Klasy 0-VI

wychowawcy, nauczyciele odpowiedzialni za ćwiczenia z zakresu udzielania  pierwszej pomocy,

pielęgniarka szkolna

II. Rozwój emocjonalno-społeczny

Cele:

 • Wdrażanie do życia w szkole i w klasie
 • Przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole i w klasie
 • Prezentowanie postawy tolerancji i wzajemnej życzliwości
 • Dbałość o mienie szkoły
Zadania Sposoby realizacji Klasy Realizatorzy
 1. Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami, integracja z klasą i społecznością szkolną.
 • Zajęcia poświęcone umiejętności nawiązywania kontaktów rówieśniczych oraz rozwiązywania konfliktów między uczniami
 • Organizowanie imprez klasowych, wycieczek klasowych i szkolnych
Klasy 0-IV

wychowawcy,

psycholog szkolny,

nauczyciele przedmiotów

 1. Wspieranie rozwoju uczniów związane
  z rozpoznawaniem swoich mocnych i słabych stron.
 • Zajęcia z wychowawcą
 • Konsultacje z psychologiem szkolnym
 • Współpraca z rodzicami
 • Wspieranie zainteresowań w ramach działających kół zainteresowań

Klasa 0-VI

wychowawcy,

psycholog szkolny

 1. Wdrażanie uczniów do radzenia sobie z problemami
 • Indywidualne rozmowy z uczniami
 • Współpraca z psychologiem szkolnym
 • Zajęcia w ramach godzin
  z wychowawcą
Klasy 0-VI

wychowawcy,

psycholog szkolny

 1. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz panowania nad swoimi emocjami
 • Zajęcia warsztatowe,
 • Pogadanki tematyczne
Klasy 0-VI

wychowawcy,

psycholog szkolny

 1. Kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy
 • Zajęcia z psychologiem szkolnym
 • Zajęcia w ramach godzin
  z wychowawcą
 • Organizacja pracy w grupach w czasie  lekcji (umożliwienie uczniom wejście
  w  różne role)
Klasy 0-VI

wychowawcy,

psycholog szkolny

 1. Kształtowanie postaw prospołecznych
  u uczniów
 • Zajęcia z psychologiem szkolnym
 • Zajęcia w ramach godzin z wychowawcą
 • Zachęcanie do działań samopomocowych względem rówieśników i pozostałych uczniów szkoły
 • Zachęcanie uczniów do udziału
  w akcjach charytatywnych
  np. pomoc dla zwierząt w schroniskach
 • Wspólne ustalenie regulaminu zachowania w klasie
 • Zajęcia z wychowawcą poświęcone kształtowaniu postawy wzajemnego zrozumienia , akceptacji i tolerancji
 • Zachęcanie dzieci do udzielania sobie wzajemnej pomocy
Klasy 0-VI

wychowawcy,

nauczyciele przedmiotowi,

psycholog szkolny

 1. Kształtowanie postawy fair play, zaspakajanie swoich pragnień poprzez własny wysiłek, nie kosztem innych osób.
 • Zawody sportowe
 • Lekcje w-f
 • Rozmowy  z uczniami
 • Konkursy  przedmiotowe
Klasy 0-VI

nauczyciel w-f,

wychowawcy

 1. Empatia i czynienie dobrych uczynków jako obowiązek każdego człowieka
 • Zajęcia z wychowawcą
 • Konkurs na fraszkę ,,Na dobry uczynek”
 • Konkurs na opowiadanie poruszające problem konieczności niesienia pomocy słabszym i potrzebującym
 • Akcje społeczne / opieka nad zwierzętami – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt/
 • Odwiedziny w Domu Dziecka

Klasy 0-VI

wychowawcy,

nauczyciele przedmiotowi

14. Zachowania asertywne,                 stres
 • Warsztaty umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników
 • Ćwiczenia radzenia sobie ze stresem, napięciem w trudnych sytuacjach,
 • Zajęcia psychodramy
Klasy 0 - VI Wychowawcy, psycholog szkolny

III. Wspieranie rozwoju poznawczego dzieci

Cele:

 • Wspieranie rozwoju dzieci sześcioletnich w  związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 • Zapewnienie uczniom i rodzicom niezbędnego wsparcia w pokonywaniu napotkanych trudności
 • Rozpoznawanie trudności edukacyjnych i przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
 • Usprawnianie funkcji zaburzonych analizatorów istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 1. Rozpoznanie możliwości poznawczych uczniów z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów klas pierwszych
 • Diagnoza wstępna wychowawcy klasy
 • Badania przesiewowe prowadzone przez psychologa szkolnego
 • Analiza dokumentacji dzieci dostarczonej przez rodzica (opinie psychologiczno–pedagogiczne, informacji o gotowości szkolnej, itd.)
Klasy 0-III

wychowawcy,

psycholog szkolny

 1. Wspieranie rozwoju poznawczego oraz rozwijanie zainteresowań dzieci
 • Indywidualizacja pracy podczas zajęć edukacyjnych
 • Organizacja zajęć o charakterze terapeutycznym
 • Organizacja kół zainteresowań
Klasy 0-VI

wychowawcy,

terapeuta pedagogiczny,

psycholog szkolny,

logopeda,

nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

 1. Wspieranie uczniów rozpoczynających drugi etap edukacyjny
 • Konsultacje nauczycieli uczących w klasach starszych i młodszych (wymiana informacji o możliwościach dzieci);
 • Analiza podstawy programowej  I i II etapu edukacyjnego w celu określenia szczegółowych wymagań edukacyjnych;
 • Organizowanie zajęć otwartych w kl.III nauczycieli klas starszych w celu zapoznania się z poziomem możliwości i umiejętności uczniów;
 • Wsparcie psychologiczne (konsultacje, porady) dzieci oraz ich rodziców
  w obliczu nowych wymagań;
 • Konsultacje nauczycieli z psychologiem szkolnym
Klasa III-IV

nauczyciele kl. III,

nauczyciele uczący w klasie IV,

psycholog szkolny

 1. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości  uczniów oraz przyczyn trudności
  i niepowodzeń szkolnych
 • Ocena poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
 • Diagnoza możliwości poznawczych uczniów
 • Kierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Klasy 0-VI

wychowawcy,

psycholog szkolny

 1. Wsparcie ucznia w przezwyciężaniu  trudności
 • Praca w oparciu o zalecenia PPP
 • Indywidualizacja procesu nauczania   Zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne
 • Konsultacje z rodzicami
 • Przekazywanie wskazówek do pracy
  z dzieckiem w domu
Klasy 0-VI

wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi,

psycholog szkolny

IV. Kształtowanie postawy prozdrowotnej

Cele:

 • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną oraz zdrowe odżywianie
 • Poznawanie podstawowych zasad zdrowego odżywienia
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • Zwiększanie aktywności fizycznej
 1. Zapobieganie kontaktom uczniów z alkoholem, dopalaczami, papierosami i narkotykami
 • Program profilaktyczny
 • Pogadanki
 • Zajęcia warsztatowe
 • Spotkania z rodzicami
Klasy IV-VI

wychowawcy,

psycholog szkolny,

pielęgniarka szkolna

 1. Wprowadzenie pojęcia właściwego odżywiania – piramida żywieniowa
 • Lekcje tematyczne
 • Pogadanki
 • Akcje ,,Szklanka mleka” i ,,Owoce w szkole”
 • Konkursy plastyczne
Klasy 0-VI

wychowawcy,

nauczyciel przyrody,

pielęgniarka szkolna

 1. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i umiejętności świadomego doboru zdrowej żywności
 • Rozmowy z rodzicami
 • Pogadanki
 • Zajęcia tematyczne
 • Wspólne spożywanie posiłków
 • Akcja ,,Śniadanie daje moc’’
Klasy O-VI

nauczyciel przyrody,

wychowawcy,

pielęgniarka szkolna,

pracownicy kuchni

 1. Wdrażanie do świadomego odbioru reklam niezdrowej i szkodliwej żywności – poznanie skutków niewłaściwego odżywiania
 • Prelekcje
 • Pogadanki
 • Zabawy tematyczne
 • Konkurs plastyczny
 • Konkurs na rymowankę 
Klasy 0-VI

wychowawcy,

pielęgniarka szkolna, nauczyciel przyrody

 1. Wdrażanie do higienicznego przechowywania produktów żywnościowych, przygotowywania posiłków oraz kultura spożywania posiłków
 • Zajęcia tematyczne
 • Ćwiczenia z zakresu kultury przy stole –obiady szkolne
 • Pogadanki
Klasy 0-VI

nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy

 1. Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, jako jeden ze sposobów walki z otyłością dziecięcą 
 • Lekcje wychowania fizycznego
 • Sportowe zajęcia pozalekcyjne 
 • Teatrzyk szkolny
 • Akcje ,,Bieg po zdrowie „
 • Dzień sportu
 • Wycieczki do lasu
 • Zielona szkoła
Klasy 0- VI

nauczyciele wychowania fizycznego,

wychowawcy,

pielęgniarka szkolna

 1. Kształtowanie postawy otwartej na wysiłek fizyczny.
 • Lekcje wychowania fizycznego
 • Lekcje przyrody
 • Pogadanki
 • Rozmowy
 • Konkursy sportowe
 • Sportowe zajęcia pozalekcyjne
 • Przerwy  międzylekcyjne na świeżym powietrzu
 • Wycieczki plenerowe
Klasy 0-VI

nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciel

przyrody,

pielęgniarka szkolna,

wychowawcy

V. Ja i moje otoczenie

Cele:

 • Poznawanie podstawowych zasad segregowania odpadów
 • Wdrażanie zasad ochrony przyrody i dbałości o najbliższe otoczenie
 • Kształtowanie właściwej postawy wobec członków rodziny i  starszych osób
 • Kształtowanie postaw patriotycznych
 • Propagowanie tolerancyjnych postaw wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej
 1. Wdrażanie uczniów do ochrony  i poszanowania przyrody .
 • Segregacja śmieci
 • Udział w akcjach społecznych
 • Wycieczki tematyczne
 • Przedstawienia szkolnego teatrzyku
 • Konkurs plastyczny
Klasy 0-VI

wychowawcy,

nauczyciel przyrody

 1. Ochrona i poszanowanie swojego otoczenia
 • Konkurs na najładniejszą klasę
 • Akcje porządkowe
 • Zajęcia w szkolnym ogródku – rabaty kwiatowe
 • Zajęcia z wychowawcą poświęcone kształtowaniu postawy szacunku wobec pracy innych osób i mienia szkoły

Klasy 0-VI

wychowawcy,

nauczyciel przyrody

 1. Wyrażania uczuć wobec bliskich oraz  szacunku wobec osób starszych 
 • Uroczystości z okazji z Dnia Babci                            i Dziadka
 • Święto Rodziny  - Dzień Mamy i Taty
 • Szkolne uroczystości z udziałem członków rodziny np. Wigilia
Klasy 0-VI

wychowawcy klas,

Teatrzyk Szkolny

 1. Prezentowanie postaw patriotycznych
 • Uroczystości szkolne związane z obchodami świąt narodowych
 • Okolicznościowe apele
 • Konkursy plastyczne
 • Konkursy wiedzy z zakresu historii Polski, literackie
 • Lekcje z wychowawcami
 • Wycieczki do miejsc pamięci narodowej
 • Zajęcia muzealne
 • Wycieczki tematyczne
 • Wystawa pamiątek z dawnych lat
 • Zajęcia koła historycznego
Klasy 0-VI

Dyrektor Szkoły

wychowawcy ,

nauczyciele przedmiotowi,

wszyscy pracownicy szkoły

 1. Tolerancja wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej, religii statusu materialnego. Równouprawnienie.
 • Konkurs plastyczny
 • Zajęcia tematyczne
 • Apel
 • Pogadanki
Klasy 0-VI

wychowawcy,

nauczyciele przedmiotowi

;